Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 53157-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Utrecht: Verkeersbewakingsuitrusting

2023/S 020-053157

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Utrecht
Nationaal identificatienummer: 59402109
Postadres: Archimedeslaan 6
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3584 BA
Land: Nederland
Contactpersoon: Teus van Steenis
E-mail: inkoop@provincie-utrecht.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.provincie-utrecht.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286277/details
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/286277/details
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Leveren en beheren VRI-Beheercentrale

Referentienummer: 19192
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34970000 Verkeersbewakingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Provincie Utrecht wil in staat zijn om het verkeer nu en in de toekomst goed te kunnen blijven regelen. Een cruciale rol daarvoor is belegd in het verkeerskundig (functioneel) en technisch beheer van de verkeersregelinstallaties. Het beheer voeren we uit met behulp van een verkeersregelinstallatie beheerscentrale, kortweg VRI-BC. De VRI-BC is een van de meest essentiële systemen binnen het regionaal verkeersmanagement en smart mobility.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316210 Installeren van verkeersbewakingsuitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De omvang in geld is niet bekend.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: G1. Gebruiksvriendelijkheid / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: G2 Implementatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: G3 Beheerfase / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/06/2023
Einde: 01/10/2027
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 8 juni 2023. Fase 1 dient uiterlijk 1 oktober 2023 opgeleverd te zijn, per 1 oktober 2023 starten de beheerswerkzaamheden. De initiële looptijd van de overeenkomst loopt van 8 juni 2023 tot en met 1 oktober 2027, met een eenzijdige optie tot verlenging door de Provincie Utrecht van maximaal 2 keer 2 jaren.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst zal naar verwachting ingaan op 8 juni 2023. Fase 1 dient uiterlijk 1 oktober 2023 opgeleverd te zijn, per 1 oktober 2023 starten de beheerswerkzaamheden. De initiële looptijd van de overeenkomst loopt van 8 juni 2023 tot en met 1 oktober 2027, met een eenzijdige optie tot verlenging door de Provincie Utrecht van maximaal 2 keer 2 jaren.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- Uniform Europees Aanbestedingdocument

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Beroepsaansprakelijkheid

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- Kerncompetentie 1,

- Kerncompetentie 2,

- Kerncompetentie 3

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/04/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 04/08/2023
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/04/2023
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Midden Nederland
Postadres: Archimedeslaan 6
Plaats: Utrecht
Postcode: 3584 BA
Land: Nederland
E-mail: inkoop@provincie-utrecht.nl
Telefoon: +31 302583333
Internetadres: http://www.provincie-utrecht.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/01/2023