Diensten - 53200-2019

04/02/2019    S24

Nederland-'s-Gravenhage: Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

2019/S 024-053200

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Nationaal identificatienummer: 211946370
Postadres: Rijnstraat 8
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2515 XP
Land: Nederland
Contactpersoon: Ella Westerhoff
E-mail: ella.westerhoff@minienm.nl
Telefoon: +31 621469309
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastructuur en Waterstaat

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van 7 regionale, landelijk opschaalbare MaaS pilots

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73000000 Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Nederland is een perfecte proeftuin voor MaaS (het aanbod van multimodale, (vraaggestuurde) mobiliteitsdiensten, waarbij op maat gemaakte reismogelijkheden via een digitaal platform (bv. Mobiele app) met real-time informatie aan klanten worden aangeboden, inclusief betaling en afhandeling van transacties). Dit betekent dat in de toekomst alle vervoer vindbaar moet zijn in de MaaS apps (vgl. bus, tram, trein, metro, deelconcepten voor fiets en auto, ridesharing, huurconcepten, taxi’s, veerboten, etc. en dit ontsloten moet worden via één Mobiele app. Deze aanbesteding, de pilots en het wegnemen van belemmeringen geven deze toekomst een impuls en geeft een gezamenlijk inzicht in het effect van MaaS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
63700000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

€20.000.000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Beschrijvend document. / Weging: 100
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 179-406067
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst voor de uitvoering van 7 regionale, landelijk opschaalbare MaaS pilots

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: West Tech Solutions B.V.
Nationaal identificatienummer: 64122271
Postadres: Langeweg 61
Plaats: Arnemuiden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4341 RE
Land: Nederland
E-mail: bastiaan@combitrip.com
Telefoon: +31 643949454
Internetadres: https://www.combitrip.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Trevvel B.V.
Nationaal identificatienummer: 65164644
Postadres: Honingerdijk 80
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3062 NW
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tranzer B.V.
Nationaal identificatienummer: 69169578
Postadres: Stationsplein 61
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3818 LE
Land: Nederland
E-mail: paul@tranzer.com
Telefoon: +31 620019358
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Transvision B.V.
Nationaal identificatienummer: 30112990
Postadres: Rivium Boulevard 22
Plaats: Capelle aan den IJssel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2909 LK
Land: Nederland
E-mail: pr@transvision.nl
Telefoon: +31 103035600
Internetadres: http://www.transvision.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Thales Transportation Systems B.V.
Nationaal identificatienummer: 50907514
Postadres: Bestevaer 46
Plaats: Huizen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1271 ZA
Land: Nederland
Telefoon: +31 884999900
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Over Morgen B.V.
Nationaal identificatienummer: 27243218
Postadres: Kleine Koppel 26
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3812 PH
Land: Nederland
E-mail: aanbestedingen@overmorgen.nl
Telefoon: +31 333036800
Internetadres: http://www.overmorgen.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Next Urban Mobility B.V.
Nationaal identificatienummer: 66862612
Postadres: Zuiderinslag 2
Plaats: Leusden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3833 BP
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: moovel Group GmbH
Nationaal identificatienummer: 753820
Postadres: Hauptstätter Straße 149
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 70178
Land: Duitsland
E-mail: info@moovel.com
Telefoon: +49 71121856912
Internetadres: http://www.moovel.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mobility Concept B.V.
Nationaal identificatienummer: 52210812
Postadres: Kinderhuissingel 1 J
Plaats: Haarlem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2013 AS
Land: Nederland
E-mail: info@mobilityconcept.nl
Telefoon: +31 238200985
Fax: +31 238200987
Internetadres: http://www.mobilityconcept.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mobiliteitsfabriek B.V.
Nationaal identificatienummer: 59374675
Postadres: Utrechtseweg 9
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3811 NA
Land: Nederland
E-mail: nerses.yildiz@mobiliteitsfabriek.nl
Telefoon: +31 889343434
Internetadres: http://www.mobiliteitsfabriek.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: KPN B.V.
Nationaal identificatienummer: 27124701
Postadres: Wilhelminakade 123
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3072 AP
Land: Nederland
E-mail: tenderdesk@kpn.com
Telefoon: +31 703434343
Internetadres: http://www.kpn.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Keolis Mobilities B.V.
Nationaal identificatienummer: 50693328
Postadres: Visbystraat 5
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7418 BE
Land: Nederland
E-mail: jeroen@hellogo.eu
Telefoon: +31 643390252
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Innovactory International B.V.
Nationaal identificatienummer: 57152020
Postadres: Bolderweg 2
Plaats: Almere
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1332 AT
Land: Nederland
E-mail: lucien@innovactory.com
Telefoon: +31 629023833
Internetadres: http://www.innovactory.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ING Bank N.V.
Nationaal identificatienummer: 33031431
Postadres: Bijlmerplein 888
Plaats: Amsterdam Zuidoost
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1102 MG
Land: Nederland
E-mail: kees.groenewegen@ingcf.com
Telefoon: +31 651474480
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICT Automatisering Nederland b.v.
Nationaal identificatienummer: 24254385
Postadres: Kopenhagen 9
Plaats: Barendrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2993 LL
Land: Nederland
E-mail: aldo.kolenbrander@ict.nl
Telefoon: +31 889082000
Internetadres: http://www.ict.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: IBM Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 33054214
Postadres: Johan Huizingalaan 765
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1066 VH
Land: Nederland
Telefoon: +31 205135151
Internetadres: http://www.nl.ibm.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Go About B.V.
Nationaal identificatienummer: 54385490
Postadres: Binckhorstlaan 36 M209
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2516 BE
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GetYouThere B.V.
Nationaal identificatienummer: 59053828
Postadres: Liessentstraat 9 A
Plaats: Uden
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5405 AH
Land: Nederland
E-mail: admin@beamrz.com
Telefoon: +31 858785961
Internetadres: http://www.beamrz.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: DAT.Mobility B.V.
Nationaal identificatienummer: 27103813
Postadres: Snipperlingsdijk 4
Plaats: Deventer
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7417 BJ
Land: Nederland
E-mail: kenniscentrum@dat.nl
Telefoon: +31 629041451
Fax: +31 570666888
Internetadres: http://www.dat.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Connexxion Nederland N.V.
Nationaal identificatienummer: 32083680
Postadres: Stationsplein 13
Plaats: Hilversum
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1211 EX
Land: Nederland
Telefoon: +31 356251600
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BNV Mobility
Nationaal identificatienummer: 50096354
Postadres: Emmastraat 6 B
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4811 AG
Land: Nederland
E-mail: info@bnvmobility.com
Telefoon: +31 767620010
Internetadres: http://www.bnvmobility.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BeSite BV
Nationaal identificatienummer: 06092393
Postadres: 't Boske 10
Plaats: Aalten
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7122 TH
Land: Nederland
E-mail: jurgen@besite.nl
Telefoon: +31 543490080
Fax: +31 543490089
Internetadres: http://www.besite.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ARS Traffic & Transport Technology B.V.
Nationaal identificatienummer: 27168565
Postadres: Nassaulaan 25
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2514 JT
Land: Nederland
E-mail: info@ars.nl
Telefoon: +31 703608559
Fax: +31 703656468
Internetadres: http://www.ars.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arriva Personenvervoer Nederland B.V.
Nationaal identificatienummer: 30124575
Postadres: Trambaan 3
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8441 BH
Land: Nederland
E-mail: lida.woldring@arriva.nl
Telefoon: +31 513655810
Fax: +31 513655809
Internetadres: http://www.arriva.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Onder de gegunde partijen zijn verschillende consortia. Genoemde partijen zijn hoofdaannemers en/of penvoerders.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2019