Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 53218-2023

27/01/2023    S20

Nederland-Kampen: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2023/S 020-053218

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Kampen
Nationaal identificatienummer: 08216768
Postadres: Burgemeester Berghuisplein 1
Plaats: Kampen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8261 DD
Land: Nederland
Contactpersoon: Noëlle Parkin - Schuurman
E-mail: N.Schuurman@ssc-ons.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kampen.nl
Adres van het kopersprofiel: https://s2c.mercell.com/buyer/23308
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://s2c.mercell.com/today/30298
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://s2c.mercell.com/today/30298
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Kampen - Maaien bermen en onderhoud watergangen 2023

Referentienummer: 22.K.041
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze aanbesteding bestaat uit 2 percelen, te weten;

Het maaien van bermen conform bestek “W-22-15 Maaien bermen 2023”, in de gemeente Kampen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het maaien van bermen;

b. het klepelen van bermen;

c. het verwijderen en afvoeren van maaisel.

Het onderhoud van watergangen conform bestek “W-22-16 Onderhoud watergangen 2023”, in de gemeente Kampen. Dit werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het krozen en reinigen van waterpartijen en vijvers;

b. het maaien van slootkanten;

c. het verwijderen en afvoeren van alle bij het maaien van slootkanten vrijgekomen

maaisel van beplanting en de vrijkomende watervegetatie.

 

De exacte scope en het Programma van Eisen van beide percelen worden uitgevraagd middels een RAW bestek. Inschrijver is verplicht op beide percelen in te schrijven.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 700 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Perceel maaien bermen en perceel onderhoud watergangen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 - Maaien bermen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45233229 Onderhoud van bermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het maaien van bermen conform bestek “W-22-15 Maaien bermen 2023”, in de gemeente Kampen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het maaien van bermen;

b. het klepelen van bermen;

c. het verwijderen en afvoeren van maaisel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie van 3 maal verlenging met 1 jaar (12 maanden) (1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 - Onderhoud watergangen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45222000 Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45233229 Onderhoud van bermen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het onderhoud van watergangen conform bestek “W-22-16 Onderhoud watergangen 2023”, in de gemeente Kampen. Dit werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het krozen en reinigen van waterpartijen en vijvers;

b. het maaien van slootkanten;

c. het verwijderen en afvoeren van alle bij het maaien van slootkanten vrijgekomen

maaisel van beplanting en de vrijkomende watervegetatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 9
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie van 3 maal verlenging met 1 jaar (12 maanden) (1+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/03/2023
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank arrondissement Overijssel
Plaats: Almelo
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

-

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/01/2023