S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrácia na 4. seminár pre opätovných používateľov údajov z databázy TED, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2023, je otvorená.

Služby - 54570-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/02/2014    S34

Belgicko-Brusel: Predbežné oznámenie o obstarávaniach GR ENV v roku 2014

2014/S 034-054570

 1.Obstarávateľ:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, oddelenie SRD.2 Financie, BU-9 01/005, 1049Brusel, BELGICKO. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Plánované obstarávania v roku 2014:

ENV A.1 – Ekologická inovácia a cyklické hospodárstvo:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Hodnotenie rôznych komunikačných prostriedkov pre oznámenie o environmentálnych stopách; apríl 2014; 500 000; služby.
Vykonávanie opatrení vyplývajúcich z oznámenia o udržateľnom stravovaní vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na znižovanie plytvania potravinami; apríl 2014; 400 000; služby.
Príprava prehľadu výsledkov ekologických inovácií (podporné opatrenia CIP-EIP); apríl 2014; 300 000; služby.
ENV A.2 – Hospodárenie s odpadom a recyklácia:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Určenie a hodnotenie politických opcií na odstránenie prekážok na vnútornom trhu vzhľadom na činnosti recyklácie v EÚ; marec 2014; 200 000; štúdia.
Nariadenie o recyklácii lodí (finančný stimul); marec 2014; 200 000; štúdia.
Nariadenie o recyklácii lodí (európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí); marec 2014; 3 000 000 (750 000 x 4); rámec.
ENV A.3 – Chemikálie:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Technická pomoc pre realizáciu stratégie týkajúcej sa látok narušujúcich endokrinný systém; apríl 2014; 2 500 000 (1 250 000 x 2); rámec.
Technická pomoc pre vykonávanie smernice 2010/63/EÚ; apríl 2014; 340 000; služby.
ENV B.2 – Biodiverzita:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Podpora využívania zelenej infraštruktúry; marec 2014; 300 000; služby.
Podpora preventívnych úsilí IAS (Medzinárodná spoločnosť pre AIDS) prostredníctvom monitorovania situácie; máj 2014; 100 000; štúdia.
Realizácia cieľa 2 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity; marec 2014; 200 000; služby.
Hodnotenie financovania biodiverzity v rámci rozpočtu na roky 2014 až 2020 vrátane pozorovania; máj 2014; 150 000; služby.
Nástroj na financovanie prírodného kapitálu; apríl 2014; 100 000; služby.
ENV B.3 – Príroda:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Technická podpora pre nový biogeografický proces; marec 2014; 900 000 (300 000 x 3); služby.
Technická podpora pre platformu EÚ o veľkých mäsožravcoch ; marec 2014; 450 000 (150 000 x 3); služby.
Informačný materiál o prírode a biodiverzite; marec 2014; 495 000 (165 000 x 3); služby.
Podpora pre vyhodnotenie uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody; marec 2014; 600 000; štúdia.
Do akej miery zahŕňa Natura 2000 biodiverzitu?; marec 2014; 250 000; štúdia.
Európsky červený zoznam rovnokrídlovcov; marec 2014; 250 000; služby.
ENV C.1 – Voda:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Zmluva o obstarávaní služieb pre vývoj nástrojov a služieb pre vodohospodársky informačný systém pre Európu (WISE) a vytvorenie spoločného informačného a implementačného rámca pre vodohospodársku a námornú politiku; marec 2014; 750 000 (250 000 x 3); služby.
Podpora pre partnerstvo EÚ v oblasti inovácie zamerané na vodné hospodárstvo; marec 2014; 1 500 000; služby.
Podpora pre zriadenie a riadenie mechanizmu partnerského preskúmania pre vykonávanie rámcovej smernice o vode; apríl 2014; 250 000; služby.
ENV C.3 – Emisie ovzdušia a priemyselné emisie:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Technická podpora pre vykonávanie smernice o obsahu síry; apríl 2014; 200 000; služby.
ENV D.4 – Správa, informácie a výkazníctvo:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Posudzovanie prístupu k informáciám a údajom týkajúcim sa životného prostredia v kontexte smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí 2003/4/ES; máj 2014; 183 000; štúdia.
ENV E.1 – Medzinárodné, regionálne a dvojstranné vzťahy:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Pilotný projekt – Vytvorenie regionálneho centra v juhovýchodnej Európe pre pokročilú recykláciu elektrického a elektronického odpadu; máj 2014; 750 000; služby.
E.3 a E.4 – LIFE:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Pomoc a technická podpora pre monitorovanie projektov LIFE (granty na akcie a granty na prevádzku), komunikácia o programe LIFE a iné súvisiace činnosti; máj 2014; 60 000 000 (15 000 000 x 4); rámec.
ENV F.1 – Účinnosť zdrojov a ekonomická analýza:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Štúdia o záťažovom teste spoločností v oblasti zdrojov; máj 2014; 160 000; štúdia.
Štúdia o povinnosti fiduciára a účinnosti zdrojov; máj 2014; 140 000; štúdia.
Doplnková štúdia o netradičných fosílnych palivách (riadenie rizík; normy); marec 2014; 250 000; štúdia.
Štúdia o vplyvoch dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, na ciele politiky v oblasti životného prostredia; máj 2014; 140 000; štúdia.
Rámcová zmluva na ekonomickú analýzu politík v oblasti životného prostredia, účinnosti zdrojov a trvalo udržateľného rozvoja; september 2014; 12 000 000 (počas 4 rokov); rámec.
ENV F.3 – Vedomosti, riziká a mestské prostredie:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Úvodná štúdia o udržateľných kritériách pre mestá; október 2014; 100 000; služby.
Prieskum v oblasti oznamovania rizík a verejného vnímania environmentálnych rizík a hrozieb; október 2014; 130 000; služby.
Hodnotenie smernice o hluku 2002/49/ES; marec 2014; 300 000; služby.