Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 54570-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

18/02/2014    S34

Belgicko-Brusel: Predbežné oznámenie o obstarávaniach GR ENV v roku 2014

2014/S 034-054570

 1.Obstarávateľ:

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, oddelenie SRD.2 Financie, BU-9 01/005, 1049Brusel, BELGICKO. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Plánované obstarávania v roku 2014:

ENV A.1 – Ekologická inovácia a cyklické hospodárstvo:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Hodnotenie rôznych komunikačných prostriedkov pre oznámenie o environmentálnych stopách; apríl 2014; 500 000; služby.
Vykonávanie opatrení vyplývajúcich z oznámenia o udržateľnom stravovaní vrátane tých, ktoré sa zameriavajú na znižovanie plytvania potravinami; apríl 2014; 400 000; služby.
Príprava prehľadu výsledkov ekologických inovácií (podporné opatrenia CIP-EIP); apríl 2014; 300 000; služby.
ENV A.2 – Hospodárenie s odpadom a recyklácia:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Určenie a hodnotenie politických opcií na odstránenie prekážok na vnútornom trhu vzhľadom na činnosti recyklácie v EÚ; marec 2014; 200 000; štúdia.
Nariadenie o recyklácii lodí (finančný stimul); marec 2014; 200 000; štúdia.
Nariadenie o recyklácii lodí (európsky zoznam zariadení na recykláciu lodí); marec 2014; 3 000 000 (750 000 x 4); rámec.
ENV A.3 – Chemikálie:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Technická pomoc pre realizáciu stratégie týkajúcej sa látok narušujúcich endokrinný systém; apríl 2014; 2 500 000 (1 250 000 x 2); rámec.
Technická pomoc pre vykonávanie smernice 2010/63/EÚ; apríl 2014; 340 000; služby.
ENV B.2 – Biodiverzita:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Podpora využívania zelenej infraštruktúry; marec 2014; 300 000; služby.
Podpora preventívnych úsilí IAS (Medzinárodná spoločnosť pre AIDS) prostredníctvom monitorovania situácie; máj 2014; 100 000; štúdia.
Realizácia cieľa 2 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity; marec 2014; 200 000; služby.
Hodnotenie financovania biodiverzity v rámci rozpočtu na roky 2014 až 2020 vrátane pozorovania; máj 2014; 150 000; služby.
Nástroj na financovanie prírodného kapitálu; apríl 2014; 100 000; služby.
ENV B.3 – Príroda:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Technická podpora pre nový biogeografický proces; marec 2014; 900 000 (300 000 x 3); služby.
Technická podpora pre platformu EÚ o veľkých mäsožravcoch ; marec 2014; 450 000 (150 000 x 3); služby.
Informačný materiál o prírode a biodiverzite; marec 2014; 495 000 (165 000 x 3); služby.
Podpora pre vyhodnotenie uplatňovania právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany prírody; marec 2014; 600 000; štúdia.
Do akej miery zahŕňa Natura 2000 biodiverzitu?; marec 2014; 250 000; štúdia.
Európsky červený zoznam rovnokrídlovcov; marec 2014; 250 000; služby.
ENV C.1 – Voda:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Zmluva o obstarávaní služieb pre vývoj nástrojov a služieb pre vodohospodársky informačný systém pre Európu (WISE) a vytvorenie spoločného informačného a implementačného rámca pre vodohospodársku a námornú politiku; marec 2014; 750 000 (250 000 x 3); služby.
Podpora pre partnerstvo EÚ v oblasti inovácie zamerané na vodné hospodárstvo; marec 2014; 1 500 000; služby.
Podpora pre zriadenie a riadenie mechanizmu partnerského preskúmania pre vykonávanie rámcovej smernice o vode; apríl 2014; 250 000; služby.
ENV C.3 – Emisie ovzdušia a priemyselné emisie:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Technická podpora pre vykonávanie smernice o obsahu síry; apríl 2014; 200 000; služby.
ENV D.4 – Správa, informácie a výkazníctvo:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Posudzovanie prístupu k informáciám a údajom týkajúcim sa životného prostredia v kontexte smernice o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí 2003/4/ES; máj 2014; 183 000; štúdia.
ENV E.1 – Medzinárodné, regionálne a dvojstranné vzťahy:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Pilotný projekt – Vytvorenie regionálneho centra v juhovýchodnej Európe pre pokročilú recykláciu elektrického a elektronického odpadu; máj 2014; 750 000; služby.
E.3 a E.4 – LIFE:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Pomoc a technická podpora pre monitorovanie projektov LIFE (granty na akcie a granty na prevádzku), komunikácia o programe LIFE a iné súvisiace činnosti; máj 2014; 60 000 000 (15 000 000 x 4); rámec.
ENV F.1 – Účinnosť zdrojov a ekonomická analýza:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Štúdia o záťažovom teste spoločností v oblasti zdrojov; máj 2014; 160 000; štúdia.
Štúdia o povinnosti fiduciára a účinnosti zdrojov; máj 2014; 140 000; štúdia.
Doplnková štúdia o netradičných fosílnych palivách (riadenie rizík; normy); marec 2014; 250 000; štúdia.
Štúdia o vplyvoch dotácií, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie, na ciele politiky v oblasti životného prostredia; máj 2014; 140 000; štúdia.
Rámcová zmluva na ekonomickú analýzu politík v oblasti životného prostredia, účinnosti zdrojov a trvalo udržateľného rozvoja; september 2014; 12 000 000 (počas 4 rokov); rámec.
ENV F.3 – Vedomosti, riziká a mestské prostredie:
Názov projektu; predpokladaný dátum zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
Úvodná štúdia o udržateľných kritériách pre mestá; október 2014; 100 000; služby.
Prieskum v oblasti oznamovania rizík a verejného vnímania environmentálnych rizík a hrozieb; október 2014; 130 000; služby.
Hodnotenie smernice o hluku 2002/49/ES; marec 2014; 300 000; služby.