Služby - 55396-2020

Submission deadline has been amended by:  165852-2020
05/02/2020    S25

Francúzsko-Štrasburg: Prierezový rámec inžinierstva (TEF)

2020/S 025-055396

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)
Poštová adresa: 18 rue de la Faisanderie
Mesto/obec: Strasbourg
Kód NUTS: FR FRANCE
PSČ: 10415
Štát: Francúzsko
E-mail: LISA-2019-OP-01-TEF-TENDERING@eulisa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.eulisa.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.eulisa.europa.eu/procurements
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.frontex.europa.eu
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5719
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prierezový rámec inžinierstva (TEF)

Referenčné číslo: LISA/2019/OP/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tejto výzvy na predloženie ponúk je návrh a podpora hlavných obchodných systémov a komponentov interoperability, poskytovanie základných obchodných systémov a komponentov interoperability, testovanie základných obchodných systémov a komponentov interoperability a návrh a poskytnutie infraštruktúry pre nové systémy.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 990 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na maximálny počet častí: 2
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí:

— 1 uchádzač môže predložiť ponuku len na časť 1 a nemôže predložiť ponuku na časti 2, 3 a 4,

— 1 uchádzač môže predložiť ponuku len na časť 2 a nemôže predložiť ponuku na časti 1 a 4,

— 1 uchádzač môže predložiť ponuku len na časť 3 a nemôže predložiť ponuku na časti 1 a 4,

— 1 uchádzač môže predložiť ponuku len na časť 4 a nemôže predložiť ponuku na časti 1, 2 a 3.

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Návrh, kvalita a podpora integrácie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72220000 Systémové a technické poradenstvo
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis obstarávania:

Návrh, kvalita a podpora integrácie.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 181 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytovanie vývoja

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72230000 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
72240000 Systémové analýzy a programovanie
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie vývoja.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 187 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytovanie infraštruktúry

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72700000 Služby pre počítačové siete
72260000 Služby súvisiace so softvérom
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie infraštruktúry.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 442 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Poskytovanie testovacích služieb

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72820000 Testovanie počítačov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Kód NUTS: FR FRANCE
II.2.4)Opis obstarávania:

Poskytovanie testovacích služieb.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 70
Cena - Relatívna váha: 30
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 180 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v dňoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Táto časť nie je medziinštitucionálna a je otvorená iba pre eu-LISA.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
Predpokladaný maximálny počet účastníkov rámcovej dohody: 14
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/03/2020
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 06/04/2020
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925 Luxembourg
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/01/2020