Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 55833-2018

07/02/2018    S26

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Adviesdiensten voor de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden.

2018/S 026-055833

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3210
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adviesdiensten voor de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden.

Referentienummer: PC-1458
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71313000 Advies inzake milieutechniek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De EIB schrijft een oproep tot inschrijving (niet-openbare procedure) uit met het oog op het sluiten van raamovereenkomsten met dienstverleners in de sectoren inzake milieuzaken, klimaatzaken en sociale aangelegenheden in alle landen waar de Bank actief is, voor de verlening van bijstand aan de projecten van de Bank (met name acties inzake zorgvuldigheid op milieu- en sociaal gebied, met inbegrip van acties inzake gender en mensenrechten en klimaatgerelateerde acties).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Milieuzaken en sociale aangelegenheden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71313000 Advies inzake milieutechniek
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
90711400 Uitvoeren van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
71700000 Meet- en controlediensten
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
72224000 Advies over projectmanagement
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
71410000 Stedenbouw
79412000 Advies inzake financieel management
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
66171000 Diensten voor financieel advies
71335000 Technische onderzoeken
79311400 Economisch onderzoek
71313400 Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden
71313440 Milieueffectbeoordelingsdiensten voor de bouw
71313450 Milieutoezicht voor bouwwerkzaamheden
90720000 Milieubescherming
90700000 Milieuzorgdiensten
90710000 Milieubeheer
90711000 Milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
90712000 Milieuplanning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1 - milieuzaken en sociale aangelegenheden:

1) algemene milieuzaken;

2) diensten met betrekking tot biodiversiteit en ecosystemen;

3) algemene sociale aangelegenheden, met inbegrip van gedwongen hervestiging, rechten en belangen van kwetsbare bevolkingsgroepen, arbeidsnormen, gezondheid op het werk en in de gemeenschap, veiligheid en beveiliging;

4) mensenrechten;

5) gender;

6) conflictgevoeligheid;

7) participatie van de belanghebbenden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 12
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klimaatactie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71621000 Diensten voor technische analyse of adviezen
90711400 Uitvoeren van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden
71700000 Meet- en controlediensten
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
72224000 Advies over projectmanagement
71248000 Toezicht op plannen en documentatie
71242000 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming
79412000 Advies inzake financieel management
71311000 Adviezen inzake bouwkunde
66171000 Diensten voor financieel advies
71335000 Technische onderzoeken
79311400 Economisch onderzoek
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2 - klimaatactie:

1) klimaatfinanciering met een grote impact;

2) screening van klimaatrisico‘s en financiering van de aanpassing;

3) integratie van klimaatdoelstellingen;

4) beoordeling van het klimaatrisico.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 12
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

4 jaar.

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2018