Služby - 57176-2017

15/02/2017    S32

Belgicko-Brusel: Poskytovanie služieb pre zaistenie kvality, kontrolu kvality a riadenie projektov IT činností vedených Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu (QA4) alebo v mene tohto riaditeľstva

2017/S 032-057176

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Poštová adresa: L130 2/186
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Stéphane Mail Fouilleul
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefón: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/taxation_customs/calls-tenders-grants-calls-expression-interest_en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2039
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: daňová a colná únia.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb pre zaistenie kvality, kontrolu kvality a riadenie projektov IT činností vedených Generálnym riaditeľstvom pre dane a colnú úniu (QA4) alebo v mene tohto riaditeľstva.

Referenčné číslo: TAXUD/2017/AO-01.
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Výzva na súťaž sa bude týkať obstarania služieb a produktov pre zaistenie kvality (QA), kontrolu kvality (QC) a riadenie projektov (PM) činností IT pod vedením alebo v mene Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Obvyklé priestory poskytovateľa služieb v rámci EÚ. Všetky informácie a údaje spracované dodávateľom v kontexte plnenia zmluvy musia zostať archivované výlučne v rámci EÚ.

II.2.4)Opis obstarávania:

Výzva na súťaž sa bude týkať obstarania služieb a produktov pre zaistenie kvality (QA), kontrolu kvality (QC) a riadenie projektov (PM) činností IT pod vedením alebo v mene Generálneho riaditeľstva pre dane a colnú úniu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Programy „Colníctvo 2020“ a „Fiscalis 2020“.
II.2.14)Doplňujúce informácie

— Program „Colníctvo 2020“ [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1294/2013 z 11.12.2013].

— Program „Fiscalis 2020“ [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2013 z 11.12.2013].

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ponuky od konzorcií firiem alebo zoskupení poskytovateľov služieb: zhotovitelia alebo dodávatelia musia určiť a vyčísliť úlohu, kvalifikácie a skúsenosti každého člena konzorcia alebo zoskupenia. V prípade spoločnej ponuky musí byť jedna zo spoločností vymenovaná za hlavného dodávateľa, ale partneri v rámci spoločnej ponuky preberajú spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť voči Európskej komisii za vykonanie zákazky ako celok.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Komplexné a dlhé lehoty odovzdania/prevzatia spolu s potrebou zaistiť dostatočné a stabilné obdobie kontinuity pre operácie a podporu.
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 229-416835
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 03/04/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/04/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

rue de la Loi 130, 1000 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

V závislosti od predbežnej žiadosti iba 1 zástupca za každého uchádzača.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Komisia si môže vyžiadať doplnkové služby podľa podmienok stanovených v článku 104 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 134 ods. 1 písm. e) pravidiel uplatňovania, a to maximálne do 50 % hodnoty sumy pridelenej pre túto rámcovú zmluvu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Mesto/obec: Strasbourg Cedex
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Taxation and Customs Union
Poštová adresa: L130 2/186
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: taxud-tenders@ec.europa.eu
Telefón: +32 22995050
Fax: +32 22995444
Internetová adresa: http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/02/2017