Leveringen - 59538-2019

07/02/2019    S27    Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Plovdiv: Propaan en butaan

2019/S 027-059538

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Plovdiv
Nationaal identificatienummer: 000471504
Postadres: pl. Stefan Stambolov No. 1
Plaats: Plovdiv
NUTS-code: BG421
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Adelina Hasova
E-mail: zop@plovdiv.bg
Telefoon: +359 32656752
Fax: +359 32660571

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.plovdiv.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.plovdiv.bg

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190130XyTW7664768
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставки на пропан-бутан за автомобили чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане 2019—2021 г.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09122000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Дейностите, предмет на възлагане, включват периодични доставки на пропан-бутан за автомобили (LPG) които се извършват в обекти на изпълнителя чрез система на зареждане при условията на безналично картово плащане.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421
Voornaamste plaats van uitvoering:

гр. Пловдив

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Прогнозното количество на доставките за 1 година е 27 000 литра.

Изпълнителят трябва да предостави карти за безналично плащане, като за всяко МПС на възложителя се издава персонална карта. Картите трябва да бъдат издавани в срок до 5 работни дни след предоставяне на списък, съдържащ необходимата идентификационна информация за всяко МПС. По всяко време възложителят ще може да премахва или добавя МПС, които да бъдат зареждани в обектите на изпълнителя, като при всяка промяна следва да бъдат издавани нови карти. Всички разходи, свързани с издаване, закриване и обслужване на картите за безналично плащане, ще бъдат за сметка на изпълнителя.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се поставят изисквания.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се поставят изисквания.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

Изисквано минимално ниво:

Наличие на минимум 1 обект (автомобилна газоснабдителна станция по смисъла на §1, т. 3 от ДР на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове), в който да бъдат зареждани превозните средства на възложителя. Обектът следва да е разположен на територията на град Пловдив и да отговаря на нормативните и технически изисквания за осъществяване на дейностите, предмет на възлагане.

Документи за доказване:

При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се декларира чрез ЕЕДОП (в част ІV, раздел В, поле 9 се представя информация за вида и местонахождението на обекта/ите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката).

За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, в който се описват видът и местонахождението на обекта/ите, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. Документът се предоставя при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, т.е. при необходимост за законосъобразното провеждане на процедурата или преди сключване на договор за възлагане на поръчката, в случай че списъкът, съдържащ се в ЕЕДОП не е актуален към този момент.

Съгласно чл. 65 от ЗОП всеки участник може да се позове на капацитета на трети лица за изпълнение на поставеното изискване. Трети лица могат да бъдат предвидените подизпълнители, както и други лица независимо от правната им връзка с участника.

В част І, раздел ІІІ от документацията за обществената поръчка е подробно разписана информацията относно прилагането на критериите за подбор и начина на посочване на информацията в ЕЕДОП в зависимост от формата на участие.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Източник на финансиране на обществената поръчка е община Пловдив, като разплащанията ще се извършват от бюджета на звената, ползватели по договора.

Договорът ще бъде сключен на прогнозната стойност на обществената поръчка. Предвижда се гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на му без ДДС (1 350 BGN). Гаранцията се предоставя при условията на чл. 111, ал. 5—8 от ЗОП.

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните са подробно разписани в проекта на договор.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

гр. Пловдив 4000, пл. Стефан Стамболов № 1 — административната сграда на Община Пловдив

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците, техни упълномощени представители или представители на средствата за масово осведомяване. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на офертите ще се извърши преди предварителния подбор, поради което на заседанието ще бъдат обявени и ценовите предложения на участниците.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Февруари 2021 г.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Към раздел І.1): Допълнителен ел. адрес за кореспонденция: todor_todorov@plovdiv.bg

Основания за отстраняване и друга информация:

Обстоятелствата относно личното състояние на заинтересованите лица, които са приложими основания за отстраняване от процедурата, са свързани със следната нормативна уредба: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3—5 от ЗОП (като възложителят няма да се възползва от възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП); чл. 69 от ЗПКОНПИ; чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; Всички приложими основания за отстраняване от процедурата (вкл. специфични национални основания), както и всички условия, свързани с провеждането и изпълнението на обществената поръчка (вкл. изискванията за подготовка и съдържание на офертите), са подробно разписани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк достъп в профила на купувача на община Пловдив на адреса, посочен в раздел І.3) от настоящото обявление.

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП оценката на ценовите предложения ще се извърши преди провеждане на предварителния подбор, поради което разглеждането, оценката и класирането на офертите ще се извърши при спазване реда предвиден в чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/02/2019