Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 61255-2019

08/02/2019    S28

Dánsko-Kodaň: Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

2019/S 028-061255

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska environmentálna agentúra
Poštová adresa: Kongens Nytorv 6
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK011 Byen København
PSČ: 1050
Štát: Dánsko
Kontaktná osoba: Karoline Rygaard
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Telefón: +45 33367220
Fax: +45 33367199
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Životné prostredie

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus – podporné služby

Referenčné číslo: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Hlavný kód CPV
72300000 Dátové služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európska služba v oblasti zemských pohybov Copernicus (EGMS – Copernicus European Ground Motion Service) je súčasťou produktového portfólia systému monitorovania krajiny Copernicus a jej realizácia bola zverená EEA. Účelom tejto výzvy na súťaž je uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb s hospodárskym subjektom, ktorá pokryje tieto dve úlohy:

– zriadenie poradného orgánu pre zemské pohyby Copernicus,

– poskytnutie pomocného odborníka, ktorý bude pracovať v priestoroch EEA (na pracovisku).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
90700000 Environmentálne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DK011 Byen København
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby poradného orgánu sa budú vykonávať predovšetkým v priestoroch dodávateľa. Pomocný odborník bude pracovať v priestoroch EEA (na pracovisku).

II.2.4)Opis obstarávania:

Monitorovanie zemských pohybov je kľúčovým prvkom pri hodnotení a riadení rizík katastrof. Začlenenie tohto druhu informácií do budúcich prevádzkových postupov vo verejnom aj súkromnom sektore bude viesť k lepšiemu riadeniu rizík a ochrane majetku na miestnej, regionálnej a celoeurópskej úrovni a v niektorých prípadoch dokonca k záchrane životov. Výsledkom zmluvy uzatvorenej na základe tejto výzvy na súťaž by malo byť:

1) Poradný orgán, ktorý bude EEA poskytovať nezávislé odborné poradenstvo a usmernenie týkajúce sa špecifikácie, realizácie, vývoja a fungovania služby Copernicus EGMS a

2) pomocný odborník, ktorý bude podporovať špecifikáciu a realizáciu služby Copernicus EGMS v úzkej spolupráci so zamestnancami EEA a poradným orgánom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Nariadenie Copernicus Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 377/2014 z 3.4.2014 (Ú. v. EÚ L 122,24.4.2014, s. 44).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako sa uvádza v oddiele 2.2.2.1 špecifikácií obstarávania.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/03/2019
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 18/03/2019
Miestny čas: 10:00
Miesto:

priestory EEA na adrese Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DÁNSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov (1 zástupca za uchádzača). Od týchto orgánov sa požaduje, aby vopred informovali služby obstarávania EEA najneskôr do 15.3.2019 prostredníctvom e-mailu na adrese procurement@eea.europa.eu

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3)Doplňujúce informácie:

Uchádzači si môžu prevziať súťažné podklady a akékoľvek dodatočné informácie z webovej stránky pre elektronické obstarávanie https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441. Táto webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzača, aby počas výberového konania pravidelne sledoval jej aktualizácie a úpravy.

Počas 3 rokov od nadobudnutia platnosti pôvodnej zmluvy si EEA vyhradzuje právo uplatniť možnosť realizovať rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na nové služby s budúcim dodávateľom v súlade s písmenom e) druhého pododseku bodu 11.1 a bodom 11.4 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Poštová adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Štát: Francúzsko
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefón: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
01/02/2019