Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 62396-2018

10/02/2018    S29

Belgicko-Brusel: Prevádzka, údržba, vývoj, pomoc a poradenstvo týkajúce sa počítačového softvéru CMMS/COSWIN pre budovy Európskeho parlamentu v Belgicku, Luxembursku a Francúzsku

2018/S 029-062396

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: Rue Wiertz 60
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3059
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: 60 rue Wiertz (Bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256)
Mesto/obec: Bruxelles
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prevádzka, údržba, vývoj, pomoc a poradenstvo týkajúce sa počítačového softvéru CMMS/COSWIN pre budovy Európskeho parlamentu v Belgicku, Luxembursku a Francúzsku

Referenčné číslo: 06A0010-2017-M043
II.1.2)Hlavný kód CPV
48421000 Softvérový balík na správu zariadení
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25.10.2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej únie, Európsky parlament rozhodol vypísať túto výzvu na predloženie ponúk s cieľom pokryť poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou, údržbou, vývojom, pomocou a poradenstvom pre počítačový softvér CMMS/Coswin pre budovy, v ktorých sídli alebo bude sídliť Európsky parlament v Bruseli (Belgicko), Luxemburgu (Luxembursko) a Štrasburgu (Francúzsko).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na jednu časť
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť A: prevádzka, údržba, pomoc – podpora prostredníctvom helpdesku, vývoj – podpora pri vývoji, poradenstvo – podpora pri používaní — školenie, mobilný nástroj

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48210000 Softvérový balík na vytváranie sietí
72267000 Služby na údržbu a opravu softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Oblasť 1 — prevádzka.

Dodávateľ bude poskytovať rôzne služby potrebné na prevádzku CMMS a vynaloží maximálne úsilie na nepretržité zabezpečenie riadneho fungovania softvéru.

Oblasť 2 — údržba.

Dodávateľ bude poskytovať rôzne služby potrebné na údržbu softvéru CMMS z hľadiska prevencie a opráv, ako aj z hľadiska vývoja informačného systému.

Oblasť 3 — pomoc – podpora prostredníctvom helpdesku.

Dodávateľ zriadi helpdesk a zaručí jeho správu, ako aj sledovanie žiadostí o pomoc, ktoré sa naň budú posielať.

Oblasť 4 — vývoj – podpora pri vývoji.

Dodávateľ na žiadosť Európskeho parlamentu poskytne služby týkajúce sa poradenstva a vývoja nových funkcií v súvislosti s vylepšením riešenia CMMS.

Oblasť 5 — poradenstvo – podpora pri používaní — školenie.

Dodávateľ na žiadosť Európskeho parlamentu poskytne:

— poradenské služby týkajúce sa osvedčených postupov na používanie CMMS v oblasti správy budov,

— priamu podporu používateľom,

— školenia pre používateľov CMMS.

Oblasť 6 — mobilný nástroj.

Dodávateľ na žiadosť Európskeho parlamentu zabezpečí dodávku, uvedenie do prevádzky, údržbu a pomoc pre mobilné riešenie Coswin na 3 pracoviskách. Toto musí byť v plnom rozsahu začlenené do IT prostredia a siete Európskeho parlamentu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 800 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť B: poradenstvo a konzultácie, pomoc — vývoj — školenie

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79993000 Správa budov a zariadení
48421000 Softvérový balík na správu zariadení
72267000 Služby na údržbu a opravu softvéru
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Opis obstarávania:

Oblasť 1 — poradenstvo a konzultácie.

Dodávateľ poskytne poradenské a konzultačné služby zamerané na profesie v oblasti stavebníctva v súvislosti s používaním CMMS.

Oblasť 2 — pomoc — vývoj — školenie.

Dodávateľ bude poskytovať tieto služby:

— pomoc zamestnancom Európskeho parlamentu zodpovedným za riadenie obstarávania CMMS,

— vývoj nových funkcií v súvislosti s údajmi z CMMS (vývoj sa netýka riešenia COSWIN) s cieľom uľahčiť ich používanie,

— pomoc a poradenstvo pri prípadnom prechode na nové riešenia CMMS alebo BIM,

— školenia pre používateľov CMMS. Školenia sa môžu týkať používania tabuľkových programov s cieľom uľahčiť používanie údajov z riešenia Coswin, spôsob podávania správ, pomocou nástrojov súvisiacich s riešením Coswin alebo inými riešeniami.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/03/2018
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 27/03/2018
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európsky parlament – bâtiment Remard.

Rue Belliard 89

1000, Bruxelles

Bureau RMD 04J030.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.

Dodatočné informácie: je potrebné prihlásiť sa 2 pracovné dni pred dátumom otvárania ponúk. Pozri podmienky uvedené v dokumente s názvom „Podmienky predloženia ponuky“ na nižšie uvedenej webovej stránke.

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3059

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/01/2018