Služby - 62834-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

22/02/2014    S38

Slovensko-Michalovce: Programovanie softvéru a poradenstvo

2014/S 038-062834

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Mesto Michalovce
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00325490
Poštová adresa: Nám. osloboditeľov 30
Mesto/obec: Michalovce
PSČ: 071 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Kontaktná osoba: RNDr. Jana Machová
E-mail: msumi@msumi.sk
Telefón: +421 566864176
Fax: +421 566443520

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://www.michalovce.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.3)Hlavná činnosť
Iné: plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy (vrátane úloh pri prenesenom výkone štátnej správy)
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Elektronizácia služieb mesta Michalovce (EVO).
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Mesto Michalovce.

Kód NUTS SK042 Košický kraj

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky je implementácia a udržateľnosť projektu Elektronizácia služieb Mesta Michalovce vrátane projektového riadenia, ktorý v rámci implementácie bude pozostávať z analýzy prostredia a vybudovania integrovaného informačného systému, podporenej systémom projektového riadenia projektov financovaných zo štrukturálanych fondov a v rámci udržateľnosti projektu z podpory a ďalšieho rozvoja integrovaného systému na Mestskom úrade v Michalovciach.
II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo, 48800000 Informačné systémy a servery, 48600000 Databázový a operačný softvérový balík, 30210000 Stroje na spracovanie údajov (hardvér), 30230000 Zariadenia súvisiace s počítačmi, 79421000 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce, 72600000 Počítačové podporné služby a poradenstvo

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.8)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Informatizácia spoločnosti.
VI.2)Doplňujúce informácie:
Realizácia zákazky podlieha schváleniu Žiadosti o NFP a uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP s poskytovateľom v zastúpení Ministerstva financií SR.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na úpravu predmetu zákazky a kódov CPV v závislosti od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
VI.3)Informácie o všeobecnom zákonnom rámci
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy http://www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy na ochranu životného prostredia http://www.enviro.gov.sk

Ochrana zamestnanosti a pracovné podmienky http://www.employment.gov.sk

VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.2.2014