Služby - 64198-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

24/02/2015    S38

Belgie-Brusel: Oznámení předběžných informací ENV 2015

2015/S 038-064198

 1.Veřejný zadavatel:

Evropská komise, Generální ředitelství pro životní prostředí a oblast klimatu, oddělení SRD.2 Finance, BU-9 01/005, 1049Brusel, BELGIE. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Zamýšlené veřejné zakázky na rok 2015:

ENV A.1 – Eko-inovace a cyklická ekonomika:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Výzva týkající se datových souborů zahrnujících chybějící kritická data; květen 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); FRA.
Maloobchodní environmentální akční plán – monitorování závazků (REAP); květen 2015; 450 000 (150 000 x 3); SER.
ENV A.2 – Hospodaření s odpady a recyklace:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Pomoc Komisi v oblasti technologických, socioekonomických hodnotcení a hodnocení nákladů a přínosů souvisejících se zaváděním a dalším rozvojem legislativy EU v oblasti odpadů; duben 2015; 2 800 000 (700 000 × 4); FRA.
Nařízení o recyklaci lodí (a Evropský seznam zařízení na recyklaci lodí) – rámcová smlouva; únor 2015; 3 000 000 (750 000 × 4); FRA.
Provádění směrnice EU 2006/21/ES, o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (MWEI), v členských státech EU; březen 2015; 200 000; ETU.
ENV A.3 – Chemické látky:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Vědecko-technická pomoc při provádění několika právních předpisů o chemických látkách: — nařízení (ES) č. 1907/2006 týkající se registrace, hodnocení, oprávnění a omezení chemických látek (REACH), — nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) – nařízení (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek (PIC) – nařízení (ES) č. 850/2004 o persistentních organických znečišťujících látkách (POP); březen 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); FRA.
Vědecko-technická pomoc s rozvojem strategie EU pro netoxické prostředí: aktuální stav, vymezení a rozvoj možností; duben 2015; 400 000; ETU.
Přezkum právních předpisů o chemických látkách; květen 2015; 920 000; ETU.
ENV B.1 – Zemědělství, lesnictví a půda:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Zakázka na služby podpory integrace environmentálních aspektů v rámci SZP, březen 2015; 360 000; SER.
Zakázka na služby zajištění podpory v souvislosti s prováděním směrnice o nitrátech (91/676/EHS); březen 2015; 510 000; SER.
Studie o provádění udržitelného lesního hospodářství podle strategie EU v oblasti biodiverzity a strategie EU v oblasti bioekonomie; březen 2015; 120 000; ETU.
Podpora rozvoje nové iniciativy EU v oblasti ochrany půdy – soupis a hodnocení politických nástrojů v členských státech EU; únor 2015; 200 000; SER.
ENV B.2 – Biodiverzita:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Podpora kontrolních činností v rámci střednědobého přezkumu strategie EU v oblasti biodiverzity do roku 2020; květen 2015; 200 000; SER.
Propojení biodiverzity a vnitrostátních ekonomických a sociálních priorit v členských státech EU; březen 2015; 300 000 (150 000 x 2); SER.
Technická podpora ve vztahu k cíli č. 2 strategie EU v oblasti biodiverzity; duben 2015; 150 000; SER.
Podpora BISE jako nástroje pro monitorování politiky v oblasti biodiverzity po roce 2010; 240 000; březen 2015 (80 000 x 3); SER.
ENV B.3 – Příroda:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Potenciál územního plánování pro ochranu a řízení sítě Natura 2000; březen 2015; 200 000; ETU.
Hodnocení provádění směrnice o zoologických zahradách; březen 2015; 250 000; ETU.
Vymezení a uplatnění koncepce příznivých referečních hodnot v případě druhů a biotopů v rámci směrnice EU o ptácích a biotopech; březen 2015; 300 000; SER.
Integrace přístupu k financování biologické rozmanitosti: hodnocení výsledků a analýza možností pro budoucnost; březen 2015; 200 000; ETU.
ENV C.1 – Voda:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Podpora rozvoje strategického přístupu k léčivům v oblasti životního prostředí; březen 2015; 100 000; SER.
Podpora hodnocení plánů a realizace rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních; červen 2015; 2 350 000; SER.
ENV C.2 – Mořské prostředí a vodohospodářství:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Podpora činností v rámci politiky Komise ve vztahu ke směrnicím o vodohospodářském průmyslu; březen 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – Emise do ovzduší a průmyslové emise:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Zlepšené nástroje pro hodnocení expozice vůči NO2, duben 2015; 200 000; SER.
ENV D.2 – Vymáhání, politika soudržnosti a evropský semestr, klastr 2:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Studie spočívající v hodnocení potenciálu pro environmentální fiskální reformu pro EU-28; únor 2015; 110 000; ETU.
Studie pro posouzení přínosů získaných prostřednictvím prosazování environmentální legislativy EU; březen 2015; 200 000; ETU.
ENV D.4 – Správa, informace a podávání zpráv:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Inspire – studie o kvalitě informací ENV pro účely související se směrnicí 2003/4/ES; červen 2015; 133 500; ETU.
Copernicus/GEOSS – studie o hodnocení potenciálu využití nástrojů pro pozorování Země a civilní vědu k provádění ekologických kontrol a dohledu; červen 2015; 90 000; ETU.
ENV E.2 – Globální udržitelnost, obchod a mnohostranné dohody:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Vypracování pokynů k provádění nařízení EU ABS (EU) č. 511/2014; březen 2015; 230 000; SER.
ENV F.1 – Analýza účinnosti zdrojů a ekonomická analýza:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Měření ekologického dopadu a rizik při zpracování uhlovodíků; červen 2015; 275 000; ETU.
Vývoj a údržba internetových stránek „Nad rámec HDP“; březen 2015; 320 000 (160 000 x 2); SER.
ENV F.3 – Znalosti, rizika a městské prostředí:
Název projektu; předběžné datum zveřejnění; směrný rozpočet EUR; druh zakázky (SER, ETU nebo FRA):
Sekretariát pro cenu Evropské zelené město (EGCA) a Evropský zelený list (EGL); březen 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 roky); SER.