Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 64865-2016

Beknopt weergeven

26/02/2016    S40

Bulgarije-Sofia: Tonerpatronen

2016/S 040-064865

Vooraankondiging

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Централен орган за обществени поръчки
Nationaal identificatienummer: 000695406
Postadres: ул. „Г. С. Раковски“ № 102, Министерство на финансите
Plaats: София
Postcode: 1040
Land: Bulgarije
Contactpersoon: дирекция Централно звено за финансиране и договаряне
Ter attentie van: Кирил Ананиев, заместник-министър
E-mail: cfcu@minfin.bg
Telefoon: +359 298592772
Fax: +359 298592773

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.minfin.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.minfin.bg/bg/procurement/

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan
I.3)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht (Leveringen of diensten)

II.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства и други консумативи за печат за нуждите на органи на изпълнителната власт.
II.2)Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering
Leveringen
София и страната.
II.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst: ja
II.4)Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
С обществената поръчка се цели сключване на 3 рамкови споразумения с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за нуждите на органи на изпълнителната власт.
Поръчката е разделена на 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 — Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Hewlett-Packard;
Обособена позиция № 2 — Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки;
Обособена позиция № 3 — Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат.

Percelen

Verdeling in percelen: ja
II.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30125100 Tonerpatronen

II.6)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
15.8.2016
II.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.8)Nadere inlichtingen:

Inlichtingen over percelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 1 Titel: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)
1)Korte beschrijving:
С обществената поръчка се цели сключването на рамково споразумение с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за доставка на оригинални тонери и други консумативи с марка Хюлет Пакард, за нуждите на органи на изпълнителната власт.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30125100 Tonerpatronen

3)Hoeveelheid of omvang:
Количествата на артикулите ще бъдат посочени в Техническата спецификация.
4)Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 15.8.2016
Periode in maanden: 12( vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 2 Titel: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки
1)Korte beschrijving:
С обществената поръчка се цели сключването на рамково споразумение с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки, за нуждите на органи на изпълнителната власт.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30125100 Tonerpatronen

3)Hoeveelheid of omvang:
Количествата на артикулите ще бъдат посочени в Техническата спецификация.
4)Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 15.8.2016
Periode in maanden: 12( vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Perceel nr: 3 Titel: Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат
1)Korte beschrijving:
С обществената поръчка се цели сключване на рамково споразумение с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за доставка на съвместими тонери и други консуматави за печат, за нуждите на органи на изпълнителната власт.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30125100 Tonerpatronen

3)Hoeveelheid of omvang:
Количествата на артикулите ще бъдат посочени в Техническата спецификация.
4)Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures: 15.8.2016
Periode in maanden: 12( vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen:

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Informatie over voorbehouden opdrachten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.2)Nadere inlichtingen:
Централизирана обществена поръчка на Централния орган за обществени поръчки съгласно ПМС № 385/30.12.2015 г.
VI.3)Inlichtingen over de algemene voorschriften
VI.4)Datum van verzending van deze aankondiging:
24.2.2016