Werken - 65669-2021

09/02/2021    S27

Luxemburg-Luxemburg: Aanbesteding nr. 06D10/2020/SI2KAD-01 — ontwerp en bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van conferentiecentrum in Luxemburg

2021/S 027-065669

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 011-021175)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Plateau du Kirchberg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding nr. 06D10/2020/SI2KAD-01 — ontwerp en bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van conferentiecentrum in Luxemburg

Referentienummer: 06D10/2020/SI2KAD-01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000 Bouwwerkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhavige procedure betreft het ontwerp en de bouw van een ruimte voor “Europa Experience” en van een bezoekerscentrum en een conferentiecentrum Luxemburg in het gebouwencomplex Adenauer van het Europees Parlement aan het Plateau du Kirchberg te Luxemburg.

Dit omvat met name het uitvoeren van de voorafgaande studies die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, het opstellen van de plannen en andere vereiste technische documenten (onderdeel dienstverlening), evenals de uitvoering van de eigenlijke werkzaamheden (onderdeel werkzaamheden). Het gaat om een raamovereenkomst van het type “ontwerp-bouw” (design and build).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/02/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 011-021175

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 19/03/2021
Plaatselijke tijd: 18:00
Te lezen:
Datum: 16/04/2021
Plaatselijke tijd: 18:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de openingen van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 24/03/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 21/04/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: