Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 65940-2019

12/02/2019    S30

België-Brussel: Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

2019/S 030-065940

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 021-044867)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: De eenheden die betrokken zijn bij onderhavige opdrachten zijn vermeld in de administratieve aanbestedingsstukken (bijlage II bij de aanbestedingsstukken)
Postadres: CSM 1 05/P001
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefoon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten

Referentienummer: OIB.02/PO/2018/058/785
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000 Meubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van onderhavige opdracht is de opstelling van een overeenkomst voor: de levering van meubilair voor ontmoetings- en restauratieruimten en aanverwante diensten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 021-044867

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Te lezen:
Datum: 11/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:
In plaats van:
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: