Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Dodávky - 68539-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

01/03/2016    S42

Francie-Štrasburk: Dodávka elektrické energie pro budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku

2016/S 042-068539

Oznámení o zakázce

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
K rukám: unité des contrats et marchés publics
E-mail: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://europarl.europa.eu

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
E-mail: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Stát: Francie
Kontaktní osoba: unité des contrats et marchés publics
K rukám: bureau SDM G03033

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Dodávka elektrické energie pro budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Štrasburk, Francie.

Kód NUTS FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s několika účastníky
maximální předpokládaný počet účastníků rámcové smlouvy: 99

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 42
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Dodávka elektrické energie vyrobené zcela z obnovitelných zdrojů pro budovy Evropského parlamentu ve Štrasburku.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

09310000 Elektrická energie

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 42 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nepoužije se.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz návrh rámcové smlouvy.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz specifikace.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: viz specifikace.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: uchazeči musí předložit doklad o tom, že mají všechna potřebná povolení v souladu s ustanoveními výnosu č. 2011-1457 ze dne 7.11.2011 o povolení k výkupu elektřiny za účelem dalšího prodeje a v souladu se všemi dostupnými či budoucími souvisejícími právními texty.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
uchazeči musí předložit doklad o tom, že mají všechna potřebná povolení v souladu s ustanoveními výnosu č. 2011-1457 ze dne 7.11.2011 o povolení k výkupu elektřiny za účelem dalšího prodeje a v souladu se všemi dostupnými či budoucími souvisejícími právními texty.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
4.4.2016
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 180 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11.4.2016 - 10:00

Místo:

Evropský parlament, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, FRANCIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: můžete se tohoto otevírání zúčastnit, v budově Winston Churchill, v 10:00. Zúčastnit se může maximálně 1 zástupce každého uchazeče. Pro účely přípravy vašeho povolení ke vstupu zašlete elektronickou poštou (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) 2 dny před konáním otevírání nabídek název vaší společnosti, jméno, funkci, číslo dokladu totožnosti a datum narození vašeho zástupce. Váš zástupce u sebe musí mít platný doklad totožnosti.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Vícenásobná rámcová smlouva s opětovným otevřením soutěže:
vícestranná rámcová smlouva: v případě, že bude zakázka zadána, bude rámcová smlouva, jejíž vypršení je stanoveno ke dni 31.12.2017 a která může být prodloužena až na 24 měsíců, podepsána s každým uchazečem, který vyhoví podmínkám pro vyloučení a výběr a který prokáže, že má všechna potřebná povolení v souladu s ustanoveními výnosu č. 2011-1457 ze dne 7.11.2011 o povolení k výkupu elektřiny za účelem dalšího prodeje a v souladu se všemi dostupnými či budoucími souvisejícími právními texty.
Opětné otevření soutěže: v případě konkrétní objednávky budou všechny hospodářské subjekty, které podepíší rámcovou smlouvu s Evropským parlamentem, vyzváni k předložení cenové nabídky, která bude posouzena na základě zadávacích kritérií definovaných v bodě 6 správních ustanovení. Na konci této fáze bude s poskytovatelem služeb, který předloží nejnižší cenovou nabídku, podepsána konkrétní smlouva o poskytnutí dodávek o délce 18 měsíců. Evropský parlament může znovu otevřít soutěž s cílem podepsat druhou konkrétní smlouvu na dodávky v délce trvání až 24 měsíců.
Postupy pro návrat k mechanismu ARENH (Regulovaný přístup k inkumbentní jaderné elektřině):
v souvislosti s 100 % tržní cenou si Evropský parlament ponechává možnost návratu k ARENH. V příslušných případech bude tato možnost využita nejpozději ke dni 31. října roku N-1 se vstupem v platnost ke dni 1. ledna roku N.
Návrat k mechanismu ARENH bude potvrzen Evropským parlamentem, který zašle doporučený dopis poskytovateli služeb:
— provozní pokyny týkající se potvrzení návratu k mechanismu ARENH,
— provozní pokyny s cílem stanovit základní cenu pro další prodej bloku nahrazeného prostřednictvím ARENH.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení
VI.4.2)Podání odvolání
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18.2.2016