Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 70158-2016

Beknopt weergeven

02/03/2016    S43

België-Brussel: Vooraankondiging ENV 2016

2016/S 043-070158

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, directoraat-generaal Milieu, Unit SRD.2 — Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussel, BELGIË. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2016:

ENV A.1 — eco-innovatie en kringloopeconomie:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Onderzoek inzake de tenuitvoerlegging van EMAS –– verdere integratie van EMAS in EU- en nationale wetgeving, ontwikkelingen voor het afslanken van de regelgeving en de actualisering van de afwijkingen voor het mkb; april 2016; 150 000; SER;
tenuitvoerlegging van het EU-milieukeursysteem op het gebied van de vertegenwoordiging van belanghebbenden; april 2016; 120 000; SER;
tenuitvoerlegging en beoordeling van de naleving van artikel 11, lid 1, van de verordening betreffende de EU-milieukeur; juni 2016; 100 000; SER;
ondersteuning van mogelijke beleidslijnen voor de tenuitvoerlegging van de milieuvoetafdrukmethoden; mei 2016; 100 000; SER;
ontwikkeling van 24 modellen voor regels voor de milieuvoetafdruk van een productcategorie en 2 modellen voor regels voor de milieuvoetafdruk van een organisatiesector; april 2016; 280 000; SER;
communicatie over en promotie van instrumenten en beleidslijnen voor de kringloopeconomie (communicatie over de EU-milieukeur, EMAS, ETV en eco-innovatie); juni 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 — afvalbeheer en recycling:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
onderzoek inzake pcb's; mei 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 — chemicaliën:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
wetenschappelijke en technische bijstand voor de verdere ontwikkeling en instandhouding van indicatoren voor de controle van de voordelen van REACH voor het milieu en de gezondheid; juni 2016; 250 000; ETU;
onderzoek ter ondersteuning van de formulering en beoordeling van de strategie voor een niet-toxisch milieu; mei 2016; 200 000; ETU;
onderzoek in verband met de juridische en beleidskwesties op de raakvlakken tussen afval van chemische producten en de kringloopeconomie; juni 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 — landbouw, bossen en bodem:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de thematische strategie voor de bodem; april 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 — biodiversiteit:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
technische en wetenschappelijke ondersteuning voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22.10.2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten; april 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invasieve uitheemse soorten –– ontwikkeling van risicobeoordelingen voor de aanpak van prioritaire soorten en ter verbetering van de preventie; juni 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
technische ondersteuning met betrekking tot doelstelling 2 van de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020 –– het behoud en herstel van ecosystemen en hun diensten; mei 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
platform Bedrijven en biodiversiteit; mei 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
technische ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van de boekhouding voor natuurlijk kapitaal; mei 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 — natuur:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
technische en wetenschappelijke ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Vogel- en Habitatrichtlijn; april 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
opvolging van de evaluatie van de geschiktheidstests; april 2016; 500 000; SER;
beoordeling van de belangrijkste factoren voor de succesvolle tenuitvoerlegging van de natuurrichtlijnen; mei 2016; 125 000; ETU;
systeem voor de toekenning van Natura 2000; april 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
beperking van nieuwe besmettelijke ziekten bij amfibieën om het verlies van Europese biodiversiteit tegen te gaan, zoals vereist in de Habitatrichtlijn; mei 2016; 900 000; SER;
beperking van het effect van windturbines en andere ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie op populaties van vleermuizen, vogels en zeedieren en op hun trekroutes; juni 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 — water:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
beoordeling, herziening en ontwikkeling van het waterbeleid van de EU; maart 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 jaar); FRA;
economisch onderzoek betreffende de voordelen van het waterbeleid van de EU en de kost van de niet-tenuitvoerlegging ervan; april 2016; 500 000; SER;
exploitatie van het secretariaat van het EIP (inzake water); maart 2016; 500 000; SER;
beoordeling van de beleidsopties voor het duurzaam beheer van nutriënten; april 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 — mariene milieu- en watersector:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
dienstenovereenkomst voor de ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn mariene strategie (Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad); maart 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
dienstenovereenkomst voor de ondersteuning van activiteiten die verband houden met het EU-beleid op het gebied van het geïntegreerd beheer van kustgebieden en maritieme ruimtelijke ordening; maart 2016; 600 000 (200 000 x 3); SER;
raamovereenkomst voor diensten voor de coördinatie tussen de verschillende mariene regio's bij de tenuitvoerlegging van de ecosysteembenadering; maart 2016; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
raamovereenkomst voor diensten om te helpen bij het bereiken van de doelstelling van een goede milieutoestand van mariene wateren onder de Kaderrichtlijn mariene strategie; maart 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 — lucht:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
ondersteuning van het Europese forum voor schone lucht en van deskundigengroepen; mei 2016; 275 000; SER;
capaciteitsopbouw voor kwaliteitsborging/-controle van emissie-inventarissen; februari 2016; 1 000 000; SER;
huidige handhavingspraktijken voor leveranciers van scheepsbrandstoffen en opties voor verbeteringen; juni 2016; 75 000; SER;
ondersteuning van de nationale dialoog op het gebied van schone lucht; februari 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 — tenuitvoerlegging, cohesiebeleid en Europees semester, cluster 2:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
samenwerking met nationale rechters op het gebied van milieurecht; april 2016; 1 200 000 (over 4 jaar); FRA.
ENV D.3 — tenuitvoerlegging, cohesiebeleid en Europees semester, cluster 3:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
conformiteitscontrole van maatregelen van de lidstaten voor de omzetting van de richtlijnen op het gebied van milieu en technische beoordelingen van de overeenstemming van de lidstaten met de geldende milieuwetgeving van de EU (perceel 1 en perceel 2); maart 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 voor perceel 1) (200 000 x 4 voor perceel 2); FRA (4 jaar).
ENV D.4 — bestuur, informatie en verslaglegging:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
raamovereenkomst voor administratieve, technische en juridische ondersteuning van de tenuitvoerlegging van instrumenten en beleidslijnen voor milieugovernance; februari; 6 000 000 over 4 jaar; FRA.
ENV E.1 — internationale, regionale en bilaterale betrekkingen:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
onderzoek inzake het milieueffect van de consumptie van palmolie en inzake bestaande duurzaamheidsnormen; mei 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 — globale duurzaamheid, handel en multilaterale overeenkomsten:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
tenuitvoerlegging van de verplichtingen van de Commissie in het kader van de regelgeving inzake toegang en batenverdeling; juni 2016; 130 000; SER;
monitoring van de tenuitvoerlegging en handhaving van de EG-regelgeving op het gebied van de handel in wild; maart 2016; 350 000; SER.
diensten ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van FLEGT en de EU-houtverordening; april 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 — efficiënt gebruik van hulpbronnen en economische analyse:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
ontwikkeling van een reeks indicatoren voor de kringloopeconomie; mei 2016; 150 000; SER;
overkoepelende modellering van het milieu en milieubeleidslijnen; mei 2016; 300 000; ETU;
ontwikkeling van een internetplatform voor onconventionele fossiele brandstoffen voor de hele EU; mei 2016; 250 000; SER;
ondersteuning van de consultatiestrategie met betrekking tot regelgevende en/of niet-regelgevende maatregelen die moeten worden ontwikkeld na de beoordeling van de doeltreffendheid van de Aanbeveling van de Commissie van 22.1.2014 betreffende de minimumbeginselen voor de exploratie en productie van koolwaterstoffen (zoals schaliegas) met gebruikmaking van grootvolumehydrofracturering (2014/70/EU); mei 2016; 100 000; SER;
tenuitvoerlegging van de conclusies van de beoordeling van de doeltreffendheid van de Aanbeveling van de Commissie (2014/70/EU); mei 2016; 320 000; SER;
efficiënt gebruik van hulpbronnen en werkgelegenheid; mei 2016; 190 000; SER;
nieuwe bedrijfsmodellen en samenwerkingseconomie; mei 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 — kennis, risico's en stedelijke omgeving:
titel van het project; beoogde maand van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
opdracht inzake wetenschap voor nieuwsberichten over het milieubeleid; februari 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
methodologisch kader voor de identificatie van opkomende milieurisico's; maart 2016; 100 000; ETU.