Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 70158-2016

Zobraziť úsporné zobrazenie

02/03/2016    S43

Belgicko-Brusel: Predbežné oznámenie o obstarávaniach GR ENV v roku 2016

2016/S 043-070158

 1.Verejný obstarávateľ:

Európska komisia, Directorate-General for the Environment, Unit SRD.2 – Finance, BU-9 01/005, 1049 Brussels, BELGICKO. Tel. (+32-2-296.00.08). E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Plánované obstarávanie 2016:

ENV A.1 – ekologické inovácie a obehové hospodárstvo:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
vykonávacia štúdia EMAS – ďalšie začleňovanie EMAS do právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, vývoj úľav z právnych predpisov a aktualizácia výnimiek pre MSP; apríl 2016; 150 000; SER;
realizácia systému environmentálnej značky EÚ v oblasti zastúpenia zainteresovaných subjektov; apríl 2016; 120 000; SER;
uplatňovanie a hodnotenie súladu článku 11.1 nariadenia o environmentálnej značke EÚ; jún 2016; 100 000; SER;
podpora pre potenciálne politiky na vykonávanie metód environmentálnej stopy; máj 2016; 100 000; SER;
vypracovanie 24 pravidiel pre kategóriu environmentálnej stopy výrobkov a 2 pravidiel pre odvetvia ekologickej stopy organizácií; apríl 2016; 280 000; SER;
oznámenie o nástrojoch a politikách obehového hospodárstva a ich podpora (oznámenie o environmentálnej značke EÚ, schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, overovanie environmentálnych technológií a ekologické inovácie); jún 2016; 1 200 000 (300 000 x 4); SER.
ENV A.2 – nakladanie s odpadom a recyklácia:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
štúdia o polychlórovanom bifenyle (PCB); máj 2016; 170 000; ETU.
ENV A.3 – chemikálie:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
vedecká a technická pomoc pre ďalší rozvoj a údržbu indikátorov na monitorovanie environmentálnych a zdravotných prínosov nariadenia REACH; jún 2016; 250 000; ETU;
štúdia na podporu prípravy a hodnotenia stratégie netoxického životného prostredia; máj 2016; 200 000; ETU;
štúdia o právnych a politických otázkach v rozhraní chemikálie-výrobky-odpad v súvislosti s obehovým hospodárstvom; jún 2016; 250 000; ETU.
ENV B.1 – poľnohospodárstvo, lesy a pôda:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
podpora uplatňovania stratégie v tematike pôdy; apríl 2016; 360 000 (120 000 x 3); SER.
ENV B.2 – biodiverzita:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
technická a vedecká podpora v súvislosti s vykonávaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22.10.2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov; apríl 2016; 1 350 000 (450 000 x 3); SER;
invázne nepôvodné druhy – vývoj hodnotenia rizík s cieľom riešiť prioritné druhy a posilniť prevenciu; jún 2016; 900 000 (300 000 x 3); ETU;
technická podpora týkajúca sa cieľa 2 stratégie EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2020 – zachovanie a obnova ekosystémov a ich služieb; máj 2016; 870 000 (290 000 x 3); SER;
platforma podnikania a biodiverzity; máj 2016; 300 000 (100 000 x 3); SER;
technická podpora na ďalší rozvoj účtovania prírodného kapitálu; máj 2016; 420 000 (140 000 x 3); SER.
ENV B.3 – príroda:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
technická a vedecká podpora na vykonávanie smerníc o vtákoch a biotopoch; apríl 2016; 1 800 000 (600 000 x 3); SER;
ďalšie sledovanie na hodnotenie kontroly spôsobilosti; apríl 2016; 500 000; SER;
hodnotenie hlavných faktorov úspešného vykonávania smerníc na ochranu prírody; máj 2016; 125 000; ETU;
systém udeľovania ocenenia v rámci sústavy Natura 2000; apríl 2016; 1 200 000 (600 000 x 2); SER;
zmiernenie vplyvu nových infekčných ochorení obojživelníkov s cieľom zabrániť strate európskej biodiverzity, ako sa požaduje v smernici o biotopoch; máj 2016; 900 000; SER;
zmiernenie vplyvu veterných turbín a ďalšieho vývoja v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na populácie netopierov, vtákov a morských živočíchov a ich migračné trasy; jún 2016; 1 000 000; SER.
ENV C.1 – voda:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
hodnotenie, skúmanie a vypracovanie vodohospodárskej politiky EÚ; marec 2016; 12 000 000 (3 000 000 x 4 roky); FRA;
hospodárska štúdia o výhodách vodohospodárskej politiky EÚ a nákladoch v prípade jej neuplatňovania; apríl 2016; 500 000; SER;
prevádzka sekretariátu európskeho partnerstva v oblasti inovácií (EIP) (v oblasti vody); marec 2016; 500 000; SER;
hodnotenie politických možností pre trvalo udržateľné riadenie živín; apríl 2016; 300 000; SER.
ENV C.2 – morské prostredie a vodohospodárstvo:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
obstarávanie služieb na podporu vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES); marec 2016; 1 500 000 (500 000 x 3); SER;
obstarávanie služieb na podporu činností spojených s politikou EÚ v oblasti integrovaného manažmentu pobrežia a námorného priestorového plánovania; marec 2016; 600 000 (200 000 × 3); SER;
rámcová zmluva na služby týkajúce sa koordinácie medzi rôznymi morskými regiónmi pri uplatňovaní ekosystémového prístupu; marec 2016; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA;
rámcová zmluva na služby týkajúce sa podpory pri dosahovaní dobrého environmentálneho stavu morských vôd v zmysle rámcovej smernice o morskej stratégii; marec 2016; 12 000 000 (6 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – vzduch:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
podpora pre Európske fórum pre čisté ovzdušie a odborné skupiny; máj 2016; 275 000; SER;
budovanie kapacít na zaistenie a kontrolu kvality pre inventúry emisií; február 2016; 1 000 000; SER;
aktuálna prax pri presadzovaní práva v prípade dodávateľov lodného paliva a možnosti zlepšovania; jún 2016; 75 000; SER;
podpora pre dialógy v jednotlivých krajinách v oblasti čistého ovzdušia; február 2016; 520 000; SER.
ENV D.2 – presadzovanie, politika súdržnosti a európsky semester, klaster 2:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
spolupráca s národnými sudcami v oblasti environmentálneho práva; apríl 2016; 1 200 000 (počas 4 rokov); FRA.
ENV D.3 – presadzovanie, politika súdržnosti a európsky semester, klaster 3:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
kontrola zhody opatrení členských štátov na transponovanie smerníc v oblasti životného prostredia a odborné posudky zhody členských štátov s platnými právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia (časť 1 a časť 2); marec 2016; 5 200 000 (1 100 000 x 4 pre časť 1) (200 000 x 4 pre časť 2); FRA (4 roky).
ENV D.4 – správa, informácie a podávanie správ:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
rámcová zmluva o administratívnej, technickej a právnej podpore na vykonávanie nástrojov a politík v oblasti environmentálneho riadenia; február; 6 000 000 počas 4 rokov; FRA.
ENV E.1 – medzinárodné, regionálne a dvojstranné vzťahy:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
štúdia o environmentálnom vplyve spotreby palmového oleja a o existujúcich normách udržateľnosti; máj 2016; 100 000; ETU.
ENV E.2 – globálna udržateľnosť, obchod a viacstranné dohody:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
vykonávanie povinností Komisie podľa nariadenia EÚ o prístupe a spoločnom využívaní prínosov; jún 2016; 130 000; SER;
monitorovanie vykonávania a presadzovania nariadenia EK o obchode s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami; marec 2016; 350 000; SER;
podporné služby na vykonávanie nariadenia o vynútiteľnosti práva, správe a obchode v lesnom hospodárstve a nariadenia EÚ o dreve; apríl 2016; 300 000; SER.
ENV F.1 – účinnosť zdrojov a ekonomická analýza:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
vypracovanie súboru ukazovateľov obehového hospodárstva; máj 2016; 150 000; SER;
obsiahle modelovanie životného prostredia a politík v oblasti životného prostredia (OMEEP); máj 2016; 300 000; ETU;
vývoj celoeurópskej internetovej platformy pre nekonvenčné fosílne palivá; máj 2016; 250 000; SER;
podpora pre konzultačnú stratégiu v oblasti regulačných a/alebo neregulačných opatrení, ktoré sa vypracujú po preskúmaní účinnosti odporúčania Komisie z 22.1.2014 o minimálnych zásadách pre prieskum a ťažbu uhľovodíkov (ako napríklad bridlicového plynu) s použitím vysokoobjemového hydraulického štiepenia (2014/70/EÚ); máj 2016; 100 000; SER;
implementácia záverov preskúmania účinnosti odporúčania Komisie (2014/70/EÚ); máj 2016; 320 000; SER;
efektívnosť využívania zdrojov a pracovné miesta; máj 2016; 190 000; SER;
nové obchodné modely a hospodárstvo spoločného využívania zdrojov; máj 2016; 170 000; SER.
ENV F.3 – vedomosti, riziká a mestské prostredie:
názov projektu; predpokladaný mesiac zverejnenia; odhadovaný rozpočet v eurách; typ obstarávania (SER, ETU alebo FRA):
zmluva na upozorňovanie na nové správy na portáli Science for environment policy; február 2016; 495 000 (165 000 x 3); SER;
metodický rámec na identifikáciu vznikajúcich rizík pre životné prostredie; marec 2016; 100 000; ETU.