Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 73184-2019

15/02/2019    S33

Spanje-Madrid: Verlening van media-adviesdiensten aan de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Spanje

2019/S 033-073184

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Communication, Representation in Spain
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Land: Spanje
E-mail: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/spain/business-funding/tenders_es
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van media-adviesdiensten aan de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Spanje

Referentienummer: PO/2018-21/MAD
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De aanbesteding omvat de verlening van diensten aan de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Spanje, die haar in staat stellen de bevolking, andere gespecificeerde doelgroepen en de media informatie te verstrekken over het beleid van de Commissie.

De diensten die door de Commissie worden gevraagd moeten haar in staat stellen niet alleen de coördinatie van informatie- en communicatieactiviteiten te verbeteren, maar ook haar informatie- en communicatiebeleid verder te ontwikkelen.

Het uiteindelijke doel is de activiteiten, doelstellingen en beleidslijnen van de Commissie beter bekend te maken bij het grote publiek via de media, evenementen en campagnes.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1 – Strategische communicatie en audiovisuele adviesdiensten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416200 Advies inzake public relations
92122000 Filmdistributiediensten
92400000 Diensten door persagentschappen
92200000 Radio- en televisiediensten
92312211 Diensten verleend door tekstbureau
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een gedetailleerde beschrijving van de diensten die onder perceel 1 moeten worden verleend, is te vinden in bijlage I van de aanbestedingsstukken onder „documentenbibliotheek” op https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht wordt ondertekend voor een initiële periode van 12 maanden en kan maximaal driemaal automatisch worden verlengd met telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2 – Onlinecommunicatie en audiovisuele adviesdiensten voor sociale media

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79410000 Advies inzake bedrijfsvoering en management
79416200 Advies inzake public relations
92122000 Filmdistributiediensten
92400000 Diensten door persagentschappen
92312211 Diensten verleend door tekstbureau
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een gedetailleerde beschrijving van de diensten die onder perceel 2 moeten worden verleend, is te vinden in bijlage I van de aanbestedingsstukken onder „documentenbibliotheek” op https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4306

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de opdracht wordt ondertekend voor een initiële periode van 12 maanden en kan maximaal driemaal worden verlengd met telkens 12 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europese Commissie, Representación en España

Paseo de la Castellana, 46

28046 Madrid, SPANJE,

Sala de reuniones, 1o planta.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening bijwonen. Wegens organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 2 werkdagen van tevoren de volledige naam, geboortedatum, nationaliteit en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordigers verstrekken via: COMM-REP-ES-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Zie het internetadres vermeld in I.3) voor nadere inlichtingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:

zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: België
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/02/2019