Diensten - 73186-2018

17/02/2018    S34

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Tijdelijk personeel voor protocollaire diensten voor de EIB-groep

2018/S 034-073186

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100 Bvd konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: L-2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: CS-Procurement
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefoon: +352 4379-1
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
Adres van het kopersprofiel: http://www.eib.org/about/procurement/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3265
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tijdelijk personeel voor protocollaire diensten voor de EIB-groep

Referentienummer: MHA-1447
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79620000 Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De EIB, die de EIB-groep vertegenwoordigt, schrijft een oproep tot inschrijving uit (openbare bekendgemaakte procedure) met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst met 1 dienstverlener voor de verlening van diensten aan de dienst Protocol - Evenementen van de EIB.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienstverlener moet gekwalificeerd en opgeleid tijdelijk personeel ter beschikking stellen uit 2 categorieën: hotelmeester („maître d’hôtel”) en rangkelner („chef de rang”) om de gasten van de EIB op schriftelijk verzoek te verwelkomen en te bedienen in onze eetzalen.

Het is erg belangrijk dat het tijdelijk personeel dat door de dienstverlener wordt voorgesteld en dat in de vestigingen van de EIB-groep werkt het vertrouwelijke karakter met betrekking tot de bezoekers/bijeenkomsten bewaart.

Het doel is de zeer hoge standaard van de EIB-groep bij de verwelkoming van bezoekers van alle niveaus te handhaven. De EIB-groep heeft een dienstverlener nodig die flexibel is, de hoge selectiestandaard handhaaft en regelmatige en bevredigende diensten verleent met betrekking tot de aanwerving/opleiding van tijdelijk personeel.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst wordt gesloten voor een periode van 1 jaar, gerekend vanaf de datum waarop deze van kracht wordt en omvat een proefperiode van 2 maanden zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. Ze kan stilzwijgend worden verlengd voor 3 opeenvolgende periodes van 1 jaar, tot maximaal 4 jaar in totaal.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 05/04/2018
Plaatselijke tijd: 15:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

het proces-verbaal van de opening van de inschrijvingen wordt op verzoek verstrekt aan de ondernemers die een inschrijving indienden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrunewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/02/2018