Služby - 74107-2020

Submission deadline has been amended by:  151995-2020
14/02/2020    S32

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na vývoj softvérového riešenia IKT na prístup do Schengenského informačného systému (A2SISII) pre členov tímu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

2020/S 032-074107

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 140232006
Poštová adresa: Plac Europejski 6
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL911 Miasto Warszawa
PSČ: 00-844
Štát: Poľsko
Kontaktná osoba: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefón: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://frontex.europa.eu/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://frontex.europa.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6020
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na vývoj softvérového riešenia IKT na prístup do Schengenského informačného systému (A2SISII) pre členov tímu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Referenčné číslo: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytnúť efektívne riešenie IKT (t. j. systém A2SISII), ktoré umožní prístup do Schengenského informačného systému tímom Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (European Border and Coast Guard – EBCG) v súlade s platnými nariadeniami [napr. nariadenia (EÚ) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896]. Predmetom zmluvy je vývoj softvérového riešenia IKT, ktoré umožní tímom EBCG prístup do Schengenského informačného systému (ďalej len „systém A2SISII“) vrátane výstupov súvisiacich s jeho návrhom, vývojom, testovaním, nasadením a školením pre používateľov (interných a externým) a administrátorov. Rámcová zmluva, ktorá bude výsledkom tohto obstarávacieho konania, sa týka aj poskytnutia produktov a služieb na podporu a údržbu systému A2SISII a zabezpečenia zmien pre jeho funkcie a základnú technickú infraštruktúru v reakcii na meniace sa právne, politické, organizačné alebo technické prostredie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72230000 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)
72260000 Služby súvisiace so softvérom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis obstarávania:

Rámcová zmluva, ktorá bude výsledkom tohto obstarávacieho konania, sa týka aj poskytnutia produktov a služieb na podporu a údržbu systému A2SISII a zabezpečenia zmien pre jeho funkcie a základnú technickú infraštruktúru v reakcii na meniace sa právne, politické, organizačné alebo technické prostredie. Rámcová zmluva bude pokrývať vývoj softvérového riešenia IKT v týchto hlavných oblastiach:

— poskytnutie systému A2SISII – poskytnutie webovej aplikácie,

— poskytnutie systému A2SISII – poskytnutie mobilnej aplikácie,

— údržba systému A2SISII – poskytovanie podpory a údržby,

— dohľad nad systémom A2SISII vykonávaný jeho tvorcom.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva môže byť v prípade potreby predĺžená, a to najviac 2-krát, zakaždým na obdobie najviac 1 roka a za rovnakých podmienok.

Zmluva a vzťahuje aj na služby podpory a údržby na obdobie 6 mesiacov. Služby údržby môžu byť v prípade potreby predĺžené, a to najviac 5-krát, zakaždým na obdobie 6 mesiacov a za rovnakých podmienok.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný počet uchádzačov: 5
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 198-480114
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/03/2020
Miestny čas: 14:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
07/02/2020