Diensten - 76594-2020

17/02/2020    S33

België-Brussel: AO 19-078 — Concessie voor kappersdiensten aan de binnenweg van het Altiero Spinelli-gebouw in Brussel

2020/S 033-076594

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Direction des infrastructures — contrats et marchés — bureau WIM 09Z081
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Belliard 80, WIM 09P014
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Services assistance à la maintenance — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5837
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60, bureau WIM 09Z081
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Service d'assistance à la maintenance, contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 19-078 — Concessie voor kappersdiensten aan de binnenweg van het Altiero Spinelli-gebouw in Brussel

Referentienummer: 06A50/2019/M078
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98320000 Kappers- en schoonheidsverzorgingdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Concessie voor kappersdiensten aan de binnenweg van het Altiero Spinelli-gebouw in Brussel.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concessie voor kappersdiensten aan de binnenweg van het Altiero Spinelli-gebouw in Brussel.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 100 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 84
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 19/03/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2026.

VI.3)Nadere inlichtingen:

Het Europees Parlement zal een informatiebijeenkomst organiseren op 2.3.2020. De deelname aan deze informatiebijeenkomst is facultatief. Ondernemers die willen deelnemen moeten de naam van hun bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers meedelen door 2 werkdagen vóór het bezoek een e-mail te sturen naar INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu De vertegenwoordigers moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/02/2020