Diensten - 80810-2018

22/02/2018    S37

Frankrijk-Poitiers: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2018/S 037-080810

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EKIDOM (86)
Nationaal identificatienummer: 39775845900010
Postadres: 65 avenue John Kennedy
Plaats: Poitiers Cedex
NUTS-code: FRI34 Not specified
Postcode: 86002
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Pôle achats
E-mail: marches@ekidom.fr
Telefoon: +33 549446000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ekidom.fr
Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.marches-securises.fr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.marches-securises.fr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Office public de l'habitat
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC pour la réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI34 Not specified
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marché de maîtrise d'œuvre et OPC: réhabilitation de 100 logements, résidence de la Souche à Poitiers, 4 rue de la Souche.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

EKIDOM — Pôle achats — Mme Gaillard et Mme Furet.

Courrier électronique: marches@ekidom.fr.

Renseignements techniques: pôle maintenance et réhabilitation — Mme Hecht Fabienne et M. Potreau — Courrier électronique: fecht@ekidom.fr et apotreau@ekidom.fr

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
Internetadres: http://poitiers.tribunal-adminitratif.fr
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Poitiers
Postadres: 15 rue de Blossac
Plaats: Poitiers
Postcode: 86000
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-poitiers@juradm.fr
Telefoon: +33 549607919
Internetadres: http://poitiers.tribunal-adminitratif.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/02/2018