Leveringen - 81290-2020

18/02/2020    S34

Zweden-Alvesta: Elektrische benodigdheden en toebehoren

2020/S 034-081290

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Alvesta Elnät AB
Nationaal identificatienummer: 556525-6210
Postadres: Blädingevägen 22
Plaats: Alvesta
NUTS-code: SE212 Kronobergs län
Postcode: 342 36
Land: Zweden
Contactpersoon: Johan Johansson
E-mail: johan.johansson@alvesta.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.alvesta.se
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbfensgbr&GoTo=Docs
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbfensgbr&GoTo=Tender
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elnätsmateriel

Referentienummer: 20/26
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31680000 Elektrische benodigdheden en toebehoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar elnätsmateriel, kablar samt verktyg till Alvesta elnät och Alvesta energi.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31681000 Elektrische toebehoren
31682000 Elektriciteitsbenodigdheden
44320000 Kabel en aanverwante producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE212 Kronobergs län
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar elnätsmateriel, kablar samt verktyg till Alvesta elnät och Alvesta energi.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 01/04/2020
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/03/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/06/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2020
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten Växjö
Plaats: Växjö
Land: Zweden
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2020