Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 83765-2017

07/03/2017    S46

België-Brussel: Bijstand aan de Rekencommissie van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels

2017/S 046-083765

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Postadres: Jozef II-straat 54, Office 02/52
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Mr Jorg Tagger
E-mail: EMPL-B4-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2158
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2158
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand aan de Rekencommissie van de Administratieve Commissie voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels.

Referentienummer: VT/2017/001.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79411000 Advies inzake algemeen management
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de opdracht is het verzekeren van de diensten van technische deskundigen voor de Rekencommissie om de Rekencommissie in staat te stellen taken uit te voeren zoals vastgesteld in artikel 74 van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad en in de artikelen 62 tot en met 69 en artikel 86 van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad.

In overeenstemming met artikel 3, lid 3, van besluit H4 van de Administratieve Commissie, moet de deskundige of het deskundigenteam zijn taken op onpartijdige wijze en op basis van weloverwogen technische besprekingen uitvoeren. De werkzaamheden van de deskundige/het team moeten gericht zijn op de vergemakkelijking van de unanieme besluitvorming van de Rekencommissie.

Alle taken moeten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met en onder toezicht en verantwoordelijkheid van eenheid D2 van het directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, ter waarborging van het secretariaat van de Rekencommissie (hierna „het secretariaat”).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 90 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

de kantoren van de contractant of elke andere locatie aangegeven in de aanbesteding.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie de aanbestedingsstukken.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/08/2017
Einde: 07/08/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

tot 3 verlengingen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/04/2017
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/05/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Jozef II-straat 54, 1049 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

1 vertegenwoordiger per inschrijver, naar behoren gevolmachtigd per brief. Inschrijvers die de openingssessie wensen bij te wonen, moeten dit kenbaar maken per e-mail: EMPL-B4-CALLS-FOR-TENDER@ec.europa.eu en moeten minstens 48 uur van tevoren de naam vermelden van de persoon die de opening zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/02/2017