Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 84377-2019

22/02/2019    S38

Verenigd Koninkrijk-Londen: Cateringdiensten en -benodigdheden

2019/S 038-084377

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Bankautoriteit (EBA)
Postadres: One Canada Square
Plaats: London
NUTS-code: UKI4 Inner London – East
Postcode: E14 5AA
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Procurement Team
E-mail: tenders@eba.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eba.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: http://eba.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4490
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cateringdiensten en -benodigdheden

Referentienummer: EBA/2018/12/CSU/SER/OP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55300000 Bereiden en serveren van maaltijden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Europese Bankautoriteit is van plan een raamovereenkomst te sluiten met een enkele dienstverlener voor cateringdiensten en -benodigdheden. De belangrijkste cateringdiensten bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de bereiding en levering van lunchbuffetten ten behoeve van de bezoekers van de EBA, met inbegrip van EU-afgevaardigden en hoogwaardigheidsbekleders, tijdens vergaderingen die door de EBA zijn georganiseerd. De belangrijkste verantwoordelijkheid van het cateringbedrijf is het leveren van een waaier aan lunchbuffetten, alsook drankjes en versnaperingen op het kantoor, zoals thee, water, suiker enz.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55321000 Bereiden van maaltijden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101 Paris
Voornaamste plaats van uitvoering:

Tour Europlaza

20 Avenue Andre' Prothin

92997 Courbevoie

La Défense

Paris

FRANKRIJK.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

In het kader van deze opdracht moet de contractant cateringdiensten en -benodigdheden verstrekken aan het hoofdkantoor van de EBA. De vereiste catering is voornamelijk bestemd voor vergaderingen. Het verzorgen van dagelijkse lunches voor het personeel in de kantine valt niet onder deze opdracht.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 maanden, maximaal driemaal verlengbaar, telkens voor een periode van 12 maanden. De maximale mogelijke looptijd van de opdracht bedraagt dus 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

de Europese Bankautoriteit kan de optie uitoefenen om in een later stadium het financiële plafond van de raamovereenkomst te verhogen via een onderhandelingsprocedure voor de verlening van soortgelijke diensten en benodigdheden in overeenstemming met punt 11, lid 1, onder e), van bijlage I van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Europese Bankautoriteit, Floor 46, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AA, VERENIGD KONINKRIJK.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijver mag maximaal 1 vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Om veiligheidsredenen en om de opening bij te wonen, moeten de inschrijvers de EBA ten minste 3 werkdagen voor de openingssessie per e-mail (tenders@eba.europa.eu) op de hoogte brengen van hun voornemen om de opening bij te wonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken kunnen worden gedownload op het adres vermeld onder I.3). De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates, wijzigingen of antwoorden op vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Bankautoriteit (EBA)
Postadres: One Canada Square Floor 46
Plaats: London
Postcode: E14 5AA
Land: Verenigd Koninkrijk
Internetadres: http://www.eba.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2019