Werken - 84437-2019

22/02/2019    S38    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Gebouwen voor onderwijs en onderzoek

2019/S 038-084437

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telefoon: +359 296010291
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/smr-gabrovo-opos-2019
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
129010164
ул. „Никола Габровски“ № 30
София
1172
Bulgarije
Contactpersoon: Сашка Стоянова; Радка Савова
Telefoon: +359 296010291
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ — МВР
129010164
ул. „Никола Габровски“ № 30
София
1172
Bulgarije
Contactpersoon: Сашка Стоянова; Радка Савова
Telefoon: +359 296010291
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово: учебен център; учебно-тренировъчен комплекс (УТК)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45214000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на ремонтни работи с цел реконструкция и преустройство на център за обучение на населението в Северен централен регион и изграждане на учебно тренировъчен комплекс, за подготовката на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи, които застрашават живота и здравето на хората, и намаляването на последиците от наводнения, ограничаване на евентуални щети и жертви, при възникване на бедствена ситуация, по проект: „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014—2020 г.“

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 010 440.68 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45214000
45212220
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG322
Voornaamste plaats van uitvoering:

ПИ № 30090 в землище на с. Гарван с ЕКАТТЕ 14533, община Габрово.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение — в землище на с. Гарван, община Габрово“:

— Учебен център, находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван — База на ГДПБЗН:

За извършването на строително монтажните работи на обект: „Реконструкция и модернизация на учебен център“, е изготвен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 7/26.1.2018 г., който обхваща ремонт или подмяна на всички видове инсталации и елементи от сграда с РЗП 498,75 м2, за обособяване на център за обучение на населението, състоящ се от обучителни зали и съпътстващите ги сервизни и помощни помещения.

— Учебно-тренировъчен комплекс (УТК), находящ се в община Габрово, землище на с. Гарван — База на ГДПБЗН:

Изграждане на учебно-тренировъчен комплекс (УТК), представляващ поредица от 6 тренировъчни центрове и 15 поста, подредени в непрекъснат контур, в последователност и алгоритъм с цел развиване на определени физически и психически умения в обучаемите при осъществяването на спасителни работи при наводнения и свързаните с това дейности. На тренировъчните съоръжения, могат самостоятелно да се извършват упражнения, свързани с преодоляването на препятствия, имитиращи реална ситуация. Те представляват и постове към непрекъснатия контур, при преодоляването, на които обучаемите избират маршрут в зависимост от поставената за отработване задача. Отделните постове са свързани последователно, като всеки пост е препятствие с различна сложност. Подреждането им е съобразено със сложността и групата мускули, които се натоварват при тяхното преодоляване. УТК е разположен на територия с площ 1 685 м2.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: К1 — Срок за изпълнение / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 010 440.68 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 180
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз

II.2.14)Nadere inlichtingen

Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на участника, но не по-малко от 90 календарни дни и не-повече от 180 календарни дни, и не по-късно от 1.3.2020 г.

Продължава в VI.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Строителната камара за строежи 4 група, 1 категория, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А от ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

За доказване на изискването участниците представят копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната регистрация.

Копие на Удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. За чуждестранни лица — аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени и/или удостоверение съгласно чл. 25а от Закона за камарата на строителите.

В случай че съответният документ (удостоверение или друг еквивалентен документ) е достъпен чрез пряк и безплатен достъп до националната база на съответната държава членка, не е нужно участниците да го представят за доказване на поставеното изискване.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност” с покритие съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Eventuele minimumeisen:

За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 600 000,00 BGN Когато участник е лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ, участникът трябва да предостави еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел „Б“ от ЕЕДОП.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да има съответната застраховка.

Доказателства за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участник е лице от държава членка на Европейския съюз, или от друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република БЪЛГАРИЯ, той може да представи удостоверения или други документи за застрахователно покритие, издадени от кредитни институции и застрахователи, установени в други държави членки.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да прилага система за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, включващ в обхвата си „Строителство“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

2. Участникът следва да прилага система за опазване на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 или „еквивалентен“, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел,,Г“ от ЕЕДОП, като участникът посочва издаващата сертификата организация и срока му на валидност.

3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

Изисквано минимално ниво: участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети лица, които ще отговарят за изпълнението, а именно:

3.1.Технически ръководител — отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.

3.2. Координатор по безопасност и здраве — отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ или еквивалентно.

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел,,Г“ от ЕЕДОП.

Eventuele minimumeisen:

Документи за доказване:

1. Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, включващ в обхвата си „Строителство“. Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.

2. Копие на валиден сертификат за прилагане на система за опазване на околната среда в съответствие с БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, издаден на негово име, от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство.

3. Списък на персонала и/или на членовете на ръководния състав, който ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на възложителя. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП избраният изп-л представя документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора.

Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение

— 4 % от стойността на договора е до 30 (тридесет) календарни дни след срока на договора, а именно — 1.3.2020 г.,

— 1 % от стойността на договора е до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок.

Редът за освобождаване и формата на гаранцията са подробно описани в документацията.

Продължава в VI.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/03/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 7 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Гр. София, „Никола Габровски“ № 30.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

От II.2.14) Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол образец № 11 — акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството за всички спрени строежи, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, и е до датата на приключване с констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, след установяване годността за приемане на строежа, и съставяне на акт/образец № 15 Наредба № 3 от 2003 г.

От III.2.2) Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:

Са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3—5 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; са налице основанията съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; офертата/документите представени от участника не са на български език; участник е променил образците по процедурата;участник е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства; участник предложил срок за изпълнение по-малък или по-дълъг от определения от страна на възложителя, а именно: не по-малко от 90 календарни дни и не повече от 180 календарни дни, и не по-късно от 1.3.2020 г.; участник предложил срок на валидност на офертата си по-малък от определения от страна на възложителя; участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност по процедурата, както и прогнозната стойност по дейности или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен;в случай на разлика между предложената цена в ценовото предложение и стойността от сбора на всички части в съответната Количествено-стойностната сметка; при установена разлика поради аритметична грешка при формирането на:

?стойност в BGN, без ДДС, на база количества и единичните цени, по всеки един ред (по хоризонтала) от количествено-стойностните сметки, съответно и/или сборната стойност по части и/или сборната обща стойност в BGN, без ДДС (по вертикала), от количествено-стойностните сметки;участник, който не предложи гаранционен срок за строително-монтажните работи съгласно Наредба № 2/31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република БЪЛГАРИЯ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56 от ЗОП. Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.При участие на обединение, възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Подаването/получаването на офертите е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП. Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно чл. 28, ал. 4 от ППЗОП.

Начин на плащане: междинни плащания в срок до 30 (тридесет) календарни дни от действително извършените и актувани дейности от изпълнителя и представяне на оригинал на фактура, съгласувана предварително с възложителя. Междинните плащания се извършват на база на представените от изпълнителя и одобрени от възложителя и лицето осъществяващо строителен надзор актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г.

?Окончателно плащане за остатъка от общата сума, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни от издаване на разрешение за ползване и оригинал на фактура, съгласувана предварително с възложителя.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/02/2019