Diensten - 88109-2020

21/02/2020    S37    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

België-Brussel: Opleidingsdiensten

2020/S 037-088109

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Nationaal identificatienummer: 0451.857.573_24404
Postadres: Bischoffsheimlaan 1-8
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Nathalie Dumarey
E-mail: nathalie.dumarey@vvsg.Be
Telefoon: +32 486373508

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.vvsg.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367189

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Ledenvereniging

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ontwikkeling opleidingstraject 'Sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur'

Referentienummer: VVSG-ND100-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een opleidingstraject Sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur laten ontwikkelen voor de VVSG-leden (lokale besturen).

We willen een opdracht plaatsen voor de opmaak en begeleiding van een opleidingstraject op maat van onze leden. Met dit opleidingstraject willen we lokale politici en het topmanagement in lokale besturen de nodige skills aanreiken om de digitale omslag te maken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 600.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wil samen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een opleidingstraject Sterk leiderschap voor de digitale transformatie van het lokaal bestuur laten ontwikkelen voor de VVSG-leden (lokale besturen). We willen een opdracht plaatsen voor de opmaak en begeleiding van een opleidingstraject op maat van onze leden. Met dit opleidingstraject willen we lokale politici en het topmanagement in lokale besturen de nodige skills aanreiken om de digitale omslag te maken.

De opdracht bestaat uit drie hoofdbestanddelen:

1) de ontwikkeling van opleidingsmateriaal op maat van lokale besturen en uitwerken van een opleidingstraject;

2) het faciliteren en begeleiden van het opleidingstraject. Dit houdt in het geven van lessen, workshops, lezingen binnen dat traject en het uitreiken van een certificaat voor de deelnemers die de opleiding voltooien;

3) Vrijgeven van het lesmateriaal (online en offline) zodat dit kan worden opgenomen in een digitale toolkit voor alle lokale besturen. Alle ontwikkelde lessen moeten zonder meerkost, tijdens en na de opleiding, ter beschikking zijn van de opdrachtgever (VVSG) zodat deze dit kunnen opnemen in een online digitale toolkit voor alle leden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De kwaliteit van de voorgestelde lesinhouden / Weging: 50
Kwaliteitscriterium - Naam: Het plan van aanpak en de methodologieën die gehanteerd worden bij het uitvoeren van de opdracht / Weging: 30
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 205-499867
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/02/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Antwerp Management School
Postadres: Boogkeers 5
Plaats: Antwerpen
NUTS-code: BE211
Postcode: 2000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres: Quatre Bras Straat 13, 2e verdieping
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België

Internetadres: www.baliebrussel.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres: Quatra Bras Straat 13, 2e verdieping
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België

Internetadres: www.baliebrussel.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Brussel Nederlandstalig
Postadres: Quatre Bras Straat 13, 2e verdieping
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België

Internetadres: www.baliebrussel.be

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/02/2020