Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 88814-2018

28/02/2018    S41    Agentschappen - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Opleidingsactiviteiten inzake de preventie en monitoring van, alsook de controle op antimicrobiële resistentie op veterinair gebied en op het gebied van menselijke gezondheid in het kader van het initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”.

2018/S 041-088814

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding
Postadres: Ariane Building; 400, Route d'Esch
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU
Postcode: L-2920
Land: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3308
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding
Plaats: Luxemburg
Land: Luxemburg
E-mail: CHAFEA-BTSF-CALLS@ec.europa.eu
NUTS-code: LU

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Opleidingsactiviteiten inzake de preventie en monitoring van, alsook de controle op antimicrobiële resistentie op veterinair gebied en op het gebied van menselijke gezondheid in het kader van het initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”.

Referentienummer: CHAFEA/2017/BTSF/15
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80531200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Tijdens de eerste fase moeten er in totaal 11 opleidingssessies worden georganiseerd met in totaal 335 deelnemers voor het hele opleidingsprogramma. Hetzelfde opleidingsprogramma moet ten uitvoer worden gelegd tijdens de tweede fase van de opdracht.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 220 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

hoofdzakelijk in niet-EU-landen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tenuitvoerlegging van opleidingsactiviteiten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: initiatief „Betere opleiding, veiliger voedsel”.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/04/2018
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding, 12, rue Guillaume Kroll, Drosbach Building, 1882 Luxembourg, Luxemburg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Per inschrijving mogen maximaal 2 vertegenwoordigers de opening van de inschrijvingen bijwonen. In dit geval wordt de geïnteresseerde inschrijvers vriendelijk verzocht zich uiterlijk op 12.4.2018 via e-mail of per fax aan te melden en de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordiger(s) te verstrekken. Tijdens de opening kan de vertegenwoordiger van de inschrijver worden gevraagd zijn of haar legitimatiebewijs/volmacht voor te leggen ter controle door het Agentschap.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het hem/haar bekend werd.

De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman betekent niet dat deze termijn zal worden opgeschort of een nieuwe termijn zal worden ingesteld.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/02/2018