Diensten - 90965-2020

24/02/2020    S38

België-Brussel: Behandeling van verontreinigde grond

2020/S 038-090965

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Elia Asset N.V.
Postadres: Quai Léon Monnoyer 3
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Anne-Sophie De Witte
E-mail: annesophie.dewitte@externel.be
Telefoon: +322 5467687
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.elia.be
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: www.elia.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Soil: Expertise, Field Work and Investigation

Referentienummer: GS/AO/2020/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Elia is looking for services concerning soil contamination related tasks in Brussels and Wallonia: soil experts, field work and soil investigation.

The final contracting entity may be:

1) Elia Asset SA/NV; and/or

2) Any company belonging to the Elia group; and/or

3) A new company that will be set up by one of the companies of the Elia Group.’

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Lots 1, 2, 3, 4

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soil Expert Brussels

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
45112340 Bodemsanering
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senior expert consultant who prepares and supervises soil contamination-related tasks (field work and soil investigation) in Brussels, support and follow-up of administrative, legal and soil studies procedures: advisory tasks to accompany project leader civil works on soil cost management and lobbying with government.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Will be described in the tender documents.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Criteria are described in the pre-qualification questionnaire (PQQ) — See VI.3) for details.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

If applicable, will be described in the tender documents.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soil Expert Wallonia

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
45112340 Bodemsanering
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Senior expert consultant who prepares and supervises soil contamination-related tasks (field work and soil investigation) in Wallonia, support and follow-up of administrative, legal and soil studies procedures: advisory tasks to accompany Project leader Civil Works on soil cost management and lobbying with government.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Will be described in the tender documents.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Criteria are described in the pre-qualification questionnaire (PQQ) — See VI.3) for details.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

If applicable, will be described in the tender documents.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Field Work and Soil Investigation Brussels

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
45112340 Bodemsanering
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Field work: pre-construction, drilling, sampling, etc. output: technical specifications needed for soil investigation.

Soil investigation: visit the to be investigated soil, pre-soil excavation, excavation, sample collection, sample analysis, legal study writing and obtaining legal validation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Will be described in the tender documents.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Criteria are described in the pre-qualification questionnaire (PQQ) — See VI.3) for details.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

If applicable, will be described in the tender documents.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Field Work and Soil Investigation Wallonia

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90522200 Verwijderen van verontreinigde grond
90522300 Behandeling van verontreinigde grond
90522100 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond
90522000 Diensten in verband met vervuilde grond
45112340 Bodemsanering
90732000 Diensten in verband met bodemvervuiling
90732400 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE3 RÉGION WALLONNE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Field work: pre-construction, drilling, sampling, etc. output: technical specifications needed for soil investigation.

Soil investigation: visit the to be investigated soil, pre-soil excavation, excavation, sample collection, sample analysis, legal study writing and obtaining legal validation.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Will be described in the tender documents.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Criteria are described in the pre-qualification questionnaire (PQQ) — See VI.3) for details.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

If applicable, will be described in the tender documents.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Conditions for participation are described in the pre-qualification questionnaire (PQQ) — See VI.3) for details.

This tender is open for countries within the European Economic Area (E.E.A) and countries which have signed and ratified a Government Procurement Agreement (GPA) or a similar agreement/treaty with the EU.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

If applicable, will be described in the tender documents.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

If applicable, will be described in the tender documents.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Conditions for participation are described in the pre-qualification questionnaire (PQQ) — See VI.3) for details.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 8
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

Duration will not exceed 8 years, detailed information will be given in the call for tenders

IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/04/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 07/08/2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

The applicant must request, complete and submit by the closing date (see IV.2.2.) the pre-qualification questionnaire (PQQ) with the most actual available data together with the requested documents. The applicants must request the access to the Ariba platform used for this pre-qualification phase by sending an e-mail to the responsible buyer (see I.1.) mentioning the name of the legal entity, address, VAT number, name + e-mail + telephone of the contact(s). Information to access the Ariba platform will be provided by return of an e-mail as soon as possible. Applicants are advised to request this access as soon as possible as the PQQ is an extensive questionnaire.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: See VI.4.3
Plaats: Brussels
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any dispute related to the suspension of the procurement procedure shall be settled by the President of the Tribunal of Commerce ('Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel'/‘Président du Tribunal de Commerce’), or, in case of annulment by the Tribunal of Commerce ('Rechtbank van Koophandel'/'Tribunal de Commerce’), each time Boulevard de Waterloo 70 - 1000 Bruxelles.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/02/2020