Služby - 95356-2017

15/03/2017    S52    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Užšia súťaž 

Írsko-Dublin: Poskytovanie služieb poisťovacieho agenta

2017/S 052-095356

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurofound – Európska nadácia pre zlepšenie životných a pracovných podmienok
Poštová adresa: Wyattville Road
Mesto/obec: Dublin
Kód NUTS: IE021
PSČ: D18 KP65
Štát: Írsko
Kontaktná osoba: Lidia Jankowska
E-mail: OSUTenders@eurofound.europa.eu
Telefón: +353 12043100
Fax: +353 12826456

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eurofound.europa.eu/about/procurement

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/who-we-are

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2266
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: sociálna politika.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb poisťovacieho agenta.

Referenčné číslo: 171902/4231.
II.1.2)Hlavný kód CPV
66510000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom zákazky je zabezpečiť profesionálne poistné krytie prostredníctvom poisťovacieho agenta pre činnosti, aktíva a zamestnancov Eurofoundu. Na minimalizovanie vystavenia rizikám na strane Eurofoundu sa vyžaduje vyvážené poistné krytie.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 125 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: IE021
II.2.4)Opis obstarávania:

Od úspešného uchádzača sa očakáva poskytnutie týchto služieb:

— poistné krytie činností, aktív a zamestnancov Eurofoundu prostredníctvom služieb poisťovacieho agenta a všetkých ostatných služieb súvisiacich so správou poistného krytia Eurofoundu (t. j. nezávislé poradenstvo, marketing, riešenie reklamácií).

Zmluva na obdobie 12 mesiacov vstúpi do platnosti dátumom podpisu poslednou zmluvnou stranou. Zmluva bude automaticky obnovená 3-krát na obdobie 12 mesiacov v každom prípade.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Zmluva bude automaticky obnovená 3-krát na obdobie 12 mesiacov v každom prípade.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 253-465489
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 19/04/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 5 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

48 mesiacov.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Keďže pracovným jazykom Eurofoundu je angličtina, ocenili by sme, keby boli návrhy predložené v angličtine.

Výzvy na súťaž sú otvorené pre fyzické a právnické osoby z členských štátov Európskej únie a z krajín, ktoré podpísali osobitnú dohodu s Európskou úniou v oblasti verejného obstarávania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/03/2017