Diensten - 96774-2019

01/03/2019    S43

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2018/Health/11 betreffende het verstrekken van een deskundigenonderzoek voor de ontwikkeling en configuratie van automatische waarschuwingen („waarschuwingen”) die moeten worden voortgebracht door het systeem van gegevensbanken van EU-systemen voor de traceerbaarheid van tabaksproducten

2019/S 043-096774

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 249-575264)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (Chafea), Health and Food Safety Unit
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2920
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/chafea/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Chafea/2018/Health/11 betreffende het verstrekken van een deskundigenonderzoek voor de ontwikkeling en configuratie van automatische waarschuwingen („waarschuwingen”) die moeten worden voortgebracht door het systeem van gegevensbanken van EU-systemen voor de traceerbaarheid van tabaksproducten

Referentienummer: Chafea/2018/Health/11
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de raamovereenkomst is het verstrekken van een deskundigenonderzoek voor de ontwikkeling en configuratie van automatische waarschuwingen („waarschuwingen”) die moeten worden voortgebracht door het systeem van gegevensbanken van EU-systemen voor de traceerbaarheid van tabaksproducten.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/02/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-575264

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Te lezen:

Aanvullende selectiecriteria die verband houden met het professioneel tegenstrijdig belang zijn opgenomen in 4.2.4) van de aanbestedingsstukken.

Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Gunningscriteria
In plaats van:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Te lezen:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.

Een verduidelijking van de gunningscriteria is opgenomen in 4.3) van de aanbestedingsstukken.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/03/2019
Te lezen:
Datum: 05/04/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: