De TED-website is sinds 02-11-2022 klaar voor de e formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Werken - 98356-2014

Beknopt weergeven

25/03/2014    S59

Italië-Ispra: Aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, riolering en waterleiding, met inbegrip van aanvullende werken (ondergrondse werken, grondverzet en bouwwerkzaamheden) op de terreinen van het JRC — Ispra

2014/S 059-098356

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Beheer van de standplaats Ispra
Postadres: via Enrico Fermi 2749
Plaats: Ispra VA
Postcode: 21027
Land: Italië
Ter attentie van: Valeria Staltari
E-mail: jrc-ism-c04-procurement@ec.europa.eu
Telefoon: +39 0332789571
Fax: +39 0332789508

Internetadres(sen):

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Andere: onderzoek.
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Aanleg en onderhoud van wegen, pleinen, riolering en waterleiding, met inbegrip van aanvullende werken (ondergrondse werken, grondverzet en bouwwerkzaamheden) op de terreinen van het JRC — Ispra
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: JRC, via Enrico Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIË.

NUTS-code ITC41 Varese

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

Looptijd van de raamovereenkomst

Periode in maanden: 48

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst

Geraamde waarde zonder btw: 4 500 000 EUR
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
De opdeling van de werken van deze aanbesteding is als volgt:
— aanleg, onderhoud, aanpassing, opknapping en herstel van wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, pleinen en andere aanvullende werken,
— aanleg, onderhoud, aanpassing, opknapping en herstel van riolering, kanalen, bekkens en andere waterwerken,
— sloop-, graaf-, opvulwerkzaamheden aan en landschapsinrichting van het terrein,
— beton- en metselwerken (voornamelijk ondergrondse gangen, schachten, damwanden, funderingen enz.),
— bouwwerkzaamheden en aanvullende werken van allerlei aard.
De contractant moet het personeel, de middelen en het materiaal ter beschikking stellen voor de voltooiing van dergelijke werkzaamheden, met inbegrip van de levering van materiaal en eventueel de verhuur van bouwmachines en uitrusting wanneer dit wordt gevraagd.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

45233141 Wegenonderhoud, 45110000 Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet, 45232410 Waterzuiveringswerkzaamheden, 45233120 Wegenbouwwerken, 45233222 Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 4 500 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 48 (vanaf de gunning van de opdracht)

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Zie de aanbestedingsstukken.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Inschrijvingen kunnen worden ingediend door combinaties van ondernemers, zonder dat zij een bepaalde rechtsvorm moeten aannemen voordat de opdracht wordt gegund.
Een combinatie van ondernemers moet echter 1 afgevaardigde aanduiden die ook verantwoordelijk zal zijn voor de ontvangst en verwerking van de betalingen van de leden van de combinatie, voor het administratieve beheer van de dienst alsmede voor de coördinatie en veiligheid.
Een dergelijke verantwoordelijke persoon moet naar behoren gemachtigd zijn om een inschrijving in te dienen in naam van de andere leden van de combinatie die hiertoe een ondertekende verklaring moeten overleggen.
Alle leden van een combinatie zijn gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van de aanbestedende dienst en moeten het contract ondertekenen indien de opdracht aan de combinatie wordt gegund. In geval van een combinatie moeten de in III.2.1a en III.2.1b gevraagde documenten worden overgelegd door elk lid van de combinatie; minstens 1 lid van de combinatie moet het in III.2.2b gevraagde document bezitten; elk lid van de combinatie moet het in III.2.3d gevraagde document bezitten. Alle andere criteria zijn cumulatief met betrekking tot de middelen van de combinatie als geheel.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: ja
Beschrijving van de bijzondere voorwaarden: een ondernemer kan, in voorkomend geval, gebruikmaken van de geschiktheid van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet de ondernemer de aanbestedende dienst aantonen over de noodzakelijke middelen voor de uitvoering van de opdracht te kunnen beschikken, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om deze te zijner beschikking te stellen. Indien een ondernemer, ingeval de opdracht aan hem wordt gegund, een beroep doet op andere entiteiten, vraagt de aanbestedende dienst dat ook die entiteiten het contract ondertekenen en zich daarmee samen met de hoofdinschrijver hoofdelijk aansprakelijk stellen. De eventuele entiteiten waarop de ondernemer een beroep doet, moeten de documenten overleggen zoals bedoeld in III.2.1a en III.2.1b hierna. In geval van onderaanbesteding om aan de minimumeisen te voldoen, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor van de onderaannemer te verlangen dat hij zich houdt aan de relevante criteria van de volgende punten III.2.2 en III.2.3.
Er wordt op gewezen dat de hoofdactiviteiten met betrekking tot bouw en onderhoud van de wegen en rioleringswerken door de inschrijver moeten worden uitgevoerd.
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: a) Om te kunnen deelnemen aan onderhavige gunningsprocedure mogen de inschrijvers, en de ondernemers op wie ze eventueel een beroep doen, zich niet in de gevallen van uitsluiting bevinden die worden vermeld in artikelen 106 en 107 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 (PB L 298 van 26.10.2012) en moeten zij de documenten overleggen die worden vermeld in artikel 143, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU, Euratom) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29.10.2012 (PB L 362, blz. 1).
De inschrijver moet hiervoor een verklaring op erewoord overleggen waaruit blijkt dat hij zich in geen van de situaties bevindt die beschreven zijn in artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement (aanbestedingsstukken: bijlage B bij de uitnodigingsbrief). Alleen in geval van gunning moeten de begunstigde en de ondernemers op wie hij eventueel een beroep doet de bewijsstukken overleggen vermeld in artikel 143, lid 3, van voornoemde verordening.
b) De gegadigde moet een kopie van het inschrijvingsbewijs bij de Kamer van Koophandel overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver al minstens sinds 1.1.2010 actief mag zijn op het gebied dat het voorwerp is van onderhavige aanbestedingsprocedure.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de deelnemers aan onderhavige procedure moeten de volgende documenten overleggen, op straffe van uitsluiting van de aanbesteding:
a) kopie van de balansen van 2010, 2011 en 2012;
b) minstens een bankverklaring waaruit de degelijke financiële situatie van de inschrijver blijkt, afgegeven na 1.2.2014.
Eventuele minimumeisen: met betrekking tot punt
a komen de gegadigden in aanmerking die tijdens 2010, 2011 en 2012 een gemiddelde jaaromzet hadden van minstens 1 500 000 EUR.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
a) lijst van de voornaamste werken die in 2011, 2012 en 2013 zijn gefactureerd (met vermelding van minstens de volgende informatie: uitvoeringsdatum van de werkzaamheden/dienstverlening, opdrachtgever, gefactureerd bedrag, referentie van de factuur), waarbij een kopie van de desbetreffende facturen is gevoegd. Ingeval de opschriften vermeld op de facturen het niet toelaten duidelijk het type en de omvang van de uitgevoerde werken te bepalen, moeten passende verklarende documenten worden overgelegd (bijv. verklaringen van de leiding van de werken of de opdrachtgever);
b) kopie van het organigram van het bedrijf, bijgewerkt op 1.2.2014, met vermelding van de naam, functie en de inschaling/kwalificatie van elke deskundige. Hij moet documenten overleggen waaruit blijkt dat de vereiste vakmensen bij hem in dienst zijn (bijv. kopieën van het enkelvoudige werkboekje („Libro unico del lavoro”), arbeidsovereenkomsten, Unilav-modellen enz.);
c) bewijs dat hij een medewerker in dienst heeft die de geschikte opleiding en ervaring heeft om de rol „technische leiding van de contractant” goed te vervullen in geval van gunning van de opdracht (organisatie en coördinatie van het werk op het terrein, technisch-administratieve verslaglegging, contact met de toezichthouders van de opdrachtgever enz.), aangetoond door een cv van de opleiding en beroepservaring voorzien van:
— een gepast document dat de beschikbaarheid van deze medewerker aantoont (bijv. kopie van de arbeidsovereenkomst, Unilav-model, verklaring van de verplichtingen van de medewerker enz.),
— een kopie van het diploma,
— kopie van de documenten waaruit de beschreven beroepservaring blijkt (bijv. verklaring van de werkgever, van opdrachtgevers enz. waarin de uitgevoerde taken, functies, duur, mate van verantwoordelijkheid enz. vermeld staan),
— verklaring van de verplichting om deze medewerker de rol van „technische leiding van de contractant” toe te kennen in geval van gunning van de opdracht;
d) kopie van een geldig certificaat dat aantoont dat de gegadigde volgens een kwaliteitsborgingssysteem in overeenstemming met norm ISO 9001 werkt dat is afgegeven door een „instantie die de conformiteit beoordeelt” die een Sincert/Accredia-accreditatie heeft of een andere instantie die de overeenkomsten inzake wederzijdse erkenning heeft ondertekend voor de specifieke activiteiten die het voorwerp zijn van deze opdracht.
Eventuele minimumeisen:
met betrekking tot punt
a is voor de 3 voornoemde jaren een minimale totaalomzet vereist van:
— 1 000 000 EUR voor de aanleg en het onderhoud van wegen (met uitzondering van werken aan snelwegen, sneeuwruiming, ijsbestrijding), pleinen en voet- en fietspaden,
— 1 000 000 EUR voor de aanleg en het onderhoud van riolering;
b moeten in het personeelsbestand minstens 10 geschoolde/gespecialiseerde arbeiders opgenomen zijn met een beroepservaring van minstens 3 jaar, van wie:
— 8 met aanleg en onderhoud van wegen, pleinen en/of riolering,
— 2 op het gebied van bouwwerkzaamheden;
c is de beschikbaarheid van 1 medewerker die de rol „technische leiding van de contractant” op zich kan nemen en een diploma secundair onderwijs heeft (in Italië 5 jaar) op technisch/wetenschappelijk gebied vereist, alsook beroepservaring van minstens 8 jaar met de activiteiten die onder deze aanbesteding vallen (organisatie en coördinatie van het werk, bouwterreinactiviteiten voor de bepaling en uitvoering van bouwoplossingen, technisch-administratieve verslaglegging).
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Laagste prijs
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
JRC/IPR/2014/C04/0009/OC.
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
7.5.2014
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13.5.2014 - 15:00

Plaats:

JRC, via Fermi 2147, Gebouw 1, zaal 7, Ispra VA, ITALIË.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: 1 vertegenwoordiger per inschrijver.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

1. De aanbestedingsstukken en eventuele vragen en antwoorden in verband met deze aankondiging van opdracht worden ter beschikking gesteld op de volgende website: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 en kunnen worden gedownload door te klikken op de titel „Libreria di documenti”.

De geïnteresseerde partijen kunnen zich eventueel registreren op voornoemde website. Indien ze zich registreren, stuurt het e-tenderingsysteem een bericht wanneer een update van deze aankondiging van opdracht beschikbaar wordt. De niet-geregistreerde partijen wordt gevraagd de website regelmatig te bezoeken, want het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver alleen om deze site in de loop van de procedure te controleren op updates.

2. https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=427 zal de enige locatie voor eventuele verzoeken om aanvullende inlichtingen zijn die enkel kunnen worden ingediend door op de titel „Vragen & antwoorden”, „Een vraag aanmaken” te klikken.

3. In overeenstemming met artikel 134, lid 1, onder f), van Verordening (EU) nr. 966/2012 behoudt de Commissie zich het recht voor om een onderhandelingsprocedure aan te gaan met een ondernemer aan wie onderhavige opdracht wordt gegund voor de uitvoering van de werken die vergelijkbaar zijn met die van deze aankondiging.
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13.3.2014