Služby - 99790-2022

25/02/2022    S40

Nemecko-Kolín: Projekt Horizont Európa: Uplatňovanie koncepcie letiska „Triple One“

2022/S 040-099790

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2022/S 030-073021)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA)
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Projekt Horizont Európa: Uplatňovanie koncepcie letiska „Triple One“

Referenčné číslo: EASA.2021.HVP.30
II.1.2)Hlavný kód CPV
73000000 Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Za jeden z najkritickejších druhov incidentov v letectve sa považujú nehody, ktoré môžu viesť k zrážke na vzletovej a pristávacej dráhe s katastrofálnymi následkami. Používanie jednotnej frekvencie na účely komunikácie v súvislosti s prevádzkou vzletových a pristávacích dráh zlepšuje situačnú informovanosť aktérov pôsobiacich v priestore pohybu letiska. To však predpokladá používanie spoločného jazyka, aby používanie spoločnej frekvencie malo zmysel. Existujú príklady letísk s rušnou premávkou, kde sa táto odporúčaná koncepcia „Triple One“ zaviedla, pričom sa zdá, že vo veľkom počte prípadov sa používajú iné spôsoby prevádzky. Agentúra si vyžaduje posúdenie súčasnej situácie, pretože postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v Európe, sa veľmi líšia. Aby sa predišlo zbytočným negatívnym vplyvom na subjekty zainteresované na prevádzke na letisku, je potrebné vytvoriť presný obraz predtým, ako európsky zákonodarca prijme ďalšie rozhodnutia v tejto oblasti. Agentúra by preto chcela identifikovať a pochopiť súčasné uplatňovanie koncepcie „Triple One“, variácie v používaní, ako aj zdôvodnenie každého z nich vrátane spôsobu, akým sa každé riešenie realizovalo na miestnej úrovni, a s akými nákladmi a vplyvom. Štúdia by mala ďalej poskytnúť agentúre a zainteresovaným stranám v oblasti letectva potrebné pochopenie bezpečnostných prínosov a bezpečnostných rizík, ako aj všetkých dôvodov na uplatňovanie alebo neuplatňovanie koncepcie „Triple One“. Nakoniec by sa mali prostredníctvom štúdie poskytnúť politické možnosti v súvislosti s koncepciou „Triple One“, ktoré sa môžu realizovať v záujme ďalšieho zníženia rizika vniknutia na vzletovú a pristávaciu dráhu.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/02/2022
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 030-073021

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.4)
Miesto, kde má byť text upravený: Stručný opis:
Namiesto:

Agentúra si vyžaduje posúdenie súčasnej situácie, pretože postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v Európe, sa veľmi líšia. Aby sa predišlo zbytočným negatívnym vplyvom na subjekty zainteresované na prevádzke na letisku, je potrebné vytvoriť presný obraz predtým, ako európsky zákonodarca prijme ďalšie rozhodnutia v tejto oblasti. Agentúra by preto chcela identifikovať a pochopiť súčasné uplatňovanie koncepcie „Triple One“, variácie v používaní, ako aj zdôvodnenie každého z nich vrátane spôsobu, akým sa každé riešenie realizovalo na miestnej úrovni, a s akými nákladmi a vplyvom. Štúdia by mala ďalej poskytnúť agentúre a zainteresovaným stranám v oblasti letectva potrebné pochopenie bezpečnostných prínosov a bezpečnostných rizík, ako aj všetkých dôvodov na uplatňovanie alebo neuplatňovanie koncepcie „Triple One“. Nakoniec by sa mali prostredníctvom štúdie poskytnúť politické možnosti v súvislosti s koncepciou „Triple One“, ktoré sa môžu realizovať v záujme ďalšieho zníženia rizika vniknutia na vzletovú a pristávaciu dráhu.

má byť:

Za jeden z najkritickejších druhov incidentov v letectve sa považujú nehody, ktoré môžu viesť k zrážke na vzletovej a pristávacej dráhe s katastrofálnymi následkami. Používanie jednotnej frekvencie na účely komunikácie v súvislosti s prevádzkou vzletových a pristávacích dráh zlepšuje situačnú informovanosť aktérov pôsobiacich v priestore pohybu letiska. To však predpokladá používanie spoločného jazyka, aby používanie spoločnej frekvencie malo zmysel. Existujú príklady letísk s rušnou premávkou, kde sa táto odporúčaná koncepcia „Triple One“ zaviedla, pričom sa zdá, že vo veľkom počte prípadov sa používajú iné spôsoby prevádzky. Agentúra si vyžaduje posúdenie súčasnej situácie, pretože postupy, ktoré sa v súčasnosti používajú v Európe, sa veľmi líšia. Aby sa predišlo zbytočným negatívnym vplyvom na subjekty zainteresované na prevádzke na letisku, je potrebné vytvoriť presný obraz predtým, ako európsky zákonodarca prijme ďalšie rozhodnutia v tejto oblasti. Agentúra by preto chcela identifikovať a pochopiť súčasné uplatňovanie koncepcie „Triple One“, variácie v používaní, ako aj zdôvodnenie každého z nich vrátane spôsobu, akým sa každé riešenie realizovalo na miestnej úrovni, a s akými nákladmi a vplyvom. Štúdia by mala ďalej poskytnúť agentúre a zainteresovaným stranám v oblasti letectva potrebné pochopenie bezpečnostných prínosov a bezpečnostných rizík, ako aj všetkých dôvodov na uplatňovanie alebo neuplatňovanie koncepcie „Triple One“. Nakoniec by sa mali prostredníctvom štúdie poskytnúť politické možnosti v súvislosti s koncepciou „Triple One“, ktoré sa môžu realizovať v záujme ďalšieho zníženia rizika vniknutia na vzletovú a pristávaciu dráhu.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: