Leveringen - 99943-2019

04/03/2019    S44

Bulgarije-Cherven bryag: Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging

2019/S 044-099943

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „MBAL — Cherven bryag“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000410056
Postadres: ul. „Yane Sandanski“ No. 61
Plaats: Cherven bryag
NUTS-code: BG314 Плевен
Postcode: 5980
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Asya Atanasova
E-mail: mbal.chervenbryag@gmail.com
Telefoon: +359 659-92766
Fax: +359 659-92766
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://mbal-chervenbryag.com
Adres van het kopersprofiel: http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на лекарствени продукти, медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация,видове прогнозни количества след периодични заявки.

Количествата са посочени в техническото предложение и са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на възложителя. Възложителят не са ангажира със закупуване на цялото количество. Възложителят може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33000000 Medische apparatuur, farmaceutische artikelen en artikelen voor lichaamsverzorging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG314 Плевен
Voornaamste plaats van uitvoering:

„МБАЛ — Червен бряг“ ЕООД — болнична аптека

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на лекарствени продукти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ — Червен бряг за срок от 12 месеца

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 400 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участниците следва да притежават валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на глава 9 от Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ и/или да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава — членка на Европейския съюз, или държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат валидно право да извършват търговия на едро на територията на Република БЪЛГАРИЯ с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.

За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва информацията в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП.

Документ с който се доказва:

— заверено копие на валидно разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на глава 9 от Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ,

— валиден документ за търговия на едро на територията на Република БЪЛГАРИЯ с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ, или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не са поставени критерии за подбор свързан с икономическото и финансово състояние.

Eventuele minimumeisen:

Възложителят не поставя.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

По образец № 2.

Образецът на техническото предложение се попълва в празните редове на номенклатурните единици, за които се участва, като редовете за номенклатури за които не се участва се изриват. Не се променят наименованията и количествата, посочени в образеца.

11.5.1. Участникът трябва да приложи към техническото предложение по една мостра от посочените в техническата спецификация само за медицински изделия, за който ще представи оферти:

Мостри — представените мостри ще бъдат използвани за сравняване на техническите им характеристики с заложените изисквания в техническата спецификация на възложителя. Представените мостри трябва да отговарят изцяло на изискванията в техническата спецификация. При изследването на мострите няма да бъде нарушена търговската им цялост или търговски вид. Възложителят ще върне мострите при спазване на изискванията на чл. 76 от ППЗОП.

11.7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник. Документът следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата — оригинал или заверено копие.

11.8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/04/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
Plaats:

МБАЛ — Червен бряг, ет. 3, кабинет на управителя на дружеството

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

На публично заседание могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за 1 или повече номенклатурни единици от предмета на поръчката. С всеки участник, класиран на първо място за всяка една номенклатурна единица, ще се сключи договор за съответните номенклатурни единици от предмета на поръчката.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. Витоша № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internetadres: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно ЗОП

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/02/2019