Leveringen - 101127-2020

02/03/2020    S43

Polen-Katowice: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2020/S 043-101127

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Główny Instytut Górnictwa
Nationaal identificatienummer: PL-634-012-60-16
Postadres: pl. Gwarków 1
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22A Katowicki
Postcode: 40-166
Land: Polen
Contactpersoon: Monika Wallenburg
E-mail: mwallenburg@gig.eu
Telefoon: +48 322592547
Fax: +48 322585997
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.gig.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gig.eu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Nauka

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych

Referentienummer: FZ - 1/5326/SK/20/SW
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń laboratoryjnych:

Część 1 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Część 2 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Część 3 - Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Część 4 – Tygle

Część 5 – Wzorce

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 195 646.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Część 1 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń I.

Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 8 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy. Gwarancja na części zamienne i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Wadium ustala się w wysokości: dla części 1 – 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03/04/2020 r. do godz. 10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 62 850.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Część 2 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń II.

Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 8 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy. Gwarancja na części zamienne i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Wadium ustala się w wysokości: dla części 2 – 2 500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03/04/2020 r. do godz. 10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 90 010.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
33793000 Glaswerk voor laboratoria
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Część 3 – Części i materiały do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń III.

Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 8 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy. Gwarancja na części zamienne i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Wadium ustala się w wysokości: dla części 3 – 250,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03/04/2020 r. do godz. 10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 586.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tygle

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000 Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Część 4 – Tygle.

Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 8 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy. Gwarancja na części zamienne i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Wadium ustala się w wysokości: dla części 4 – 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03/04/2020 r. do godz. 10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 18 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wzorce

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696300 Chemische reagentia
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22A Katowicki
Voornaamste plaats van uitvoering:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup będzie realizowany z różnych źródeł finansowania, w tym z projektów krajowych i międzynarodowych, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

Część 5 – Wzorce.

Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 8 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

Wykonawca zapewni gwarancję i rękojmię zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie krótszą niż 6 miesięcy. Gwarancja na części zamienne i materiały eksploatacyjne dotyczy wad produkcyjnych lub otrzymania towaru uszkodzonego. Termin gwarancji będzie liczony od daty odbioru towaru przez Zamawiającego. Uzupełnienie ilościowe lub wymiana wadliwego produktu na pozbawiony wad nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia reklamacji.

Data ważności dostarczonego wzorca musi wynosić minimum 6 miesięcy od daty otwarcia, chyba że termin przydatności określony przez producenta jest krótszy ze względu na specyfikację produktu (dotyczy części 5).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym i rzeczowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawca z tego tytułu nie może wystąpić z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego.

Warunki płatności: Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury (cząstkowej). Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem rzeczywiście dostarczonej ilości i podaniem ceny jednostkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.

Wadium ustala się w wysokości: dla części 5 – 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca może wnieść wadium w kwocie odpowiadającej sumie wskazanych części, z zaznaczeniem numerów części, na jakie wadium jest wnoszone.

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 03/04/2020 r. do godz. 10:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Głównego Instytutu Górnictwa:

MBank S.A.

Nr rachunku: 21 1140 1078 0000 3018 1200 1004

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 16 200.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalające, na realizację zamówienia:

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż:

a) dla części 1 – 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

b) dla części 2 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

c) dla części 3 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

d) dla części 4 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

e) dla części 5 - 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zamawiający ustala czas trwania umowy na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, chyba, że wcześniej zostanie wyczerpana ilość przedmiotu zamówienia określona w formularzu techniczno-cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamówienia będą realizowane sukcesywnie (częściowo) na podstawie zamówień cząstkowych.

Zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę w terminie do 8 tygodni na podstawie dyspozycji otrzymanej od Zamawiającego pocztą elektroniczną na warunkach DDP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Budynek CCTW, Zakład SW, od poniedziałku do piątku. Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia każdego zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/04/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/04/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice, Gmach Dyrekcji, Dział Handlowy (FZ-1), pokój 226, II piętro

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt 3. niniejszego rozdziału SIWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:

2.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615),

2.2.2 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

2.2.3 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

2.2.4 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę/ów w przypadkach określonych w art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE: szczegółowy opis znajduje się w SIWZ w rozdziale XII.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: szczegółowy opis znajduje się w SIWZ w rozdziale XIII.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. W szczególności: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: a) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, c) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 a) i b) – odwołanie wnosi się - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 7. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 964) b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/02/2020