Dodávky - 101581-2019

04/03/2019    S44    - - Dodávky - Změna zakázky/koncese během její doby platnosti - Jednací řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži 

Česká republika-Praha: Opravy a údržba kotlů

2019/S 044-101581

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Legal Basis:

směrnice 2014/25/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
ČEZ, a. s.
45274649
Duhová 2/1444
Praha
140 53
Česko
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Vaněk
Tel.: +420 602717301
E-mail: tomas.vanek@cez.cz
Kód NUTS: CZ01

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.cez.cz

Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/CEZ

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce ROV K5 a K6 TTR

II.1.2)Hlavní kód CPV
50531100
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika, ČEZ, a.s., Teplárna Trmice

II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Zhotovitel provede na ohřívácích vzduchu kotlů (ROV) K5 a K6 rekonstrukci všech sad rotoru, rekonstrukci uložení horního a spodního čepů rotoru, rekonstrukci všech 4 sad statoru a rekonstrukci všech 4 sad těsnícího systému, to vše na základě provedení ověření statických výpočtů stávajících ROV, včetně výroby a dodávky potřebných dílů, montáží a opětovného zprovoznění ROV, provedení všech zkoušek a ověření garantovaných parametrů

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 15/05/2018
Konec: 20/12/2018
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 009-016822

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: 001
Název:

Rekonstrukce ROV K5 a K6 TTR

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
22/12/2017
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
ARVOS s.r.o.
02816059
Tuřanka 1519/115a
Brno
627 00
Česko
Tel.: +420 725512667
E-mail: arnost.vanek@arvos-group.com
Kód NUTS: CZ064

Internetová adresa: http://www.arvos-group.com

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 32 670 000.00 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen dle ZZVZ námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/02/2019

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
50531100
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Česká republika

VII.1.4)Popis zakázky:

Zhotovitel provede na ohřívácích vzduchu kotlů (ROV) K5 a K6 rekonstrukci všech sad rotoru, rekonstrukci uložení horního a spodního čepů rotoru, rekonstrukci všech 4 sad statoru a rekonstrukci všech 4 sad těsnícího systému, to vše na základě provedení ověření statických výpočtů stávajících ROV, včetně výroby a dodávky potřebných dílů, montáží a opětovného zprovoznění ROV, provedení všech zkoušek a ověření garantovaných parametrů

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Začátek: 15/05/2018
Konec: 20/12/2018
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 38 074 121.00 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Arvos s.r.o.
02816059
Tuřanka 1519/115a
Brno
627 00
Česko
Tel.: +420 725512667
E-mail: arnost.vanek@arvos-group.com
Kód NUTS: CZ064

Internetová adresa: http://www.arvos-group.com

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ne
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

Popis změn, které vyvolaly vícepráce a zvýšení ceny díla:

— Vnitřní kontrola (nemožnost přístupu za provozu) není možná a proto skutečný rozsah koroze byl zjištěn bezprostředně teprve až v okamžiku zahájení realizace díla a jako takový nemohl být Zadavatelem přesně předvídán a přesně popsán přímo v zadávací dokumentaci. Vzhledem k rozsahu koroze na struktuře rotoru a plášti statoru, bylo nutno přistoupit k odřezání těchto poškozených částí v rozsahu v dodatku uvedeném a jejich nahrazením novými,

— s výše uvedeným souvisí i nutnost použití většího množství izolací a lešení, než zadavatel v původních zadávacích podmínkách předpokládal, neboť tato vyšší potřeba vznikla až na základě zjištění skutečného rozsahu poškození. Tento skutečný rozsah poškození zařízení bylo možno zjistit teprve poté, co zhotovitel na díle započal pracovat, tj. v okamžiku sejmutí degradované izolace z poškozených míst rotačních ohříváků. Z tohoto důvodu muselo tedy dojít k dodatečné izolaci a odpovídající stavbě lešení na místech, která byla poškozena (pozn. jedná se o místa, o kterých zadavatel nepředpokládal, že budou poškozena). Původní izolace byla vzhledem ke svému nevyhovujícímu stavu nepoužitelná a musela být vyměněna,

— Vzhledem k nutnosti provedení víceprací, byl rovněž Zadavatel nucen nechat v příslušných částech upravit výrobní dokumentaci, která odpovídala uvedeným změnám,

— Nutnost použití rozměrného jeřábu vznikla na straně Zadavatele až na základě vyjádření statika k místu založení původního jeřábu. Vyjádření, které statik poskytl nezávisle na předmětné akci, ale z časového hlediska až po podpisu smlouvy, (tj. po ukončení původního zadávacího řízení) znemožnilo zahrnutí rozměrného jeřábu do původního zadávacího řízení, neboť zadavatel nemohl předpokládat, že se objeví skutečnosti, které znemožní použití jeřábu v rozsahu zadavatelem původně předpokládaném.

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Vnitřní kontrola (možnost přístupu) není možná a proto rozsah koroze byl zjištěn až v okamžiku realizace díla a jako takový nemohl být Zadavatelem přesně předvídán a popsán přímo v zadávací dokumentaci. Vzhledem k rozsahu koroze na struktuře rotoru a plášti statoru, bylo nutno přistoupit k odřezání těchto poškozených částí v rozsahu v dodatku uvedeném a jejich nahrazením novými. S výše uvedeným souvisí i nutnost použití většího množství izolací a lešení, než zadavatel v původních zadávacích podmínkách předpokládal, neboť tato vyšší potřeba vznikla až na základě zjištění skutečného poškození. Tento rozsah poškození zařízení bylo možno zjistit teprve poté v okamžiku sejmutí degradované izolace z poškozených míst ohříváků. Muselo dojít realizaci dodatečné izolace a stavbě lešení. Použití většího jeřábu u K5 a K6 bylo nutností až po vyjádření statika k místu založení původního menšího jeřábu, který byl oceněn v nabídce.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 32 670 000.00 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 38 074 121.00 CZK