Služby - 101858-2019

05/03/2019    S45

Belgicko-Brusel: Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa

2019/S 045-101858

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia
Poštová adresa: Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4413
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4413
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa

Referenčné číslo: AGRI-2019-EVAL-01
II.1.2)Hlavný kód CPV
79310000 Prieskum trhu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hodnotenie povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
77100000 Poľnohospodárske služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služba sa obyčajne bude realizovať v sídle poskytovateľa služby.

II.2.4)Opis obstarávania:

Verejný obstarávateľ má v úmysle uzavrieť zmluvu s jedným dodávateľom s cieľom dokončiť hodnotenie týkajúce sa povinného uvádzania označovania krajiny pôvodu pre určité druhy mäsa.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

administratívne rozpočtové prostriedky EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Celková odhadovaná hodnota tohto obstarávania uvedená v oddieloch II.1.5) a II.2.6) tohto oznámenia sa považuje za maximálnu sumu. Z tohto dôvodu budú ponuky prevyšujúce túto sumu odmietnuté. Ceny musia zahŕňať všetky položky: Európska komisia nebude uhrádzať výdavky na akékoľvek dodatočné náklady vynaložené na vykonanie tohto obstarávania.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 05/04/2019
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 09/04/2019
Miestny čas: 10:30
Miesto:

DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGICKO

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 riadne oprávnení zástupcovia za každého uchádzača (dôkaz totožnosti musí byť poskytnutý predložením pasu alebo občianskeho preukazu). Ak sa uchádzači chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia o tom informovať oddelenie pre hodnotenie C.4 Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v bode I.1) najneskôr 1 týždeň pred dátumom otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Súťažné podklady budú dostupné na stiahnutie na adrese uvedenej v bode I.3). Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
26/02/2019