Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 103030-2017

21/03/2017    S56

Luxemburg-Luxemburg: Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer

2017/S 056-103030

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: ECA Procurement Service
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2272
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Procurement Service
Telefoon: +352 43981
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Fax: +352 4398-46946
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer.

Referentienummer: CPN 597.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht heeft als doel het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:

— perceel 1: restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer,

— perceel 2: kwantitatieve en kwalitatieve controles van restaurantdiensten voor de Europese Rekenkamer.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 560 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Restaurantdienst voor de Europese Rekenkamer

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55330000 Cafetariadiensten
55510000 Kantinediensten
55511000 Diensten voor kantines en andere niet-openbare cafetaria's
55523000 Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven
55520000 Cateringdiensten
55500000 Kantine- en cateringdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De restaurantdienst moet de volgende prestaties bestrijken:

1) het beheer van een bedrijfsrestaurant: het bedrijfsrestaurant is gevestigd in 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, op de benedenverdieping van het gebouw K3. Het restaurant beschikt over 400 zitplaatsen en een keuken in de kelderverdieping;

2) het beheer van 2 cafetaria's (K2 en K3) voor snelle restauratie: de cafetaria's van de gebouwen K2 en K3 beschikken respectievelijk over ongeveer 68 en 80 zitplaatsen. De cafetaria van het gebouw K2 beschikt over een aangrenzend kantoor. De 2 cafetaria's werken in de vorm van zelfbediening;

3) het beheer van een moduleerbare eetzaal voor de directie (lunches, diners, recepties) op de zesde verdieping van het gebouw K3. Deze eetzaal kan worden opgesplitst en biedt plaats voor maximaal 3 lunches en 1 cocktailreceptie op hetzelfde moment, d.w.z. 170 personen (staand) bij de formule cocktail of buffet en 120 personen bij de formule lunch of diner. De eetzaal voor de directie van K3 heeft een ingerichte keuken;

4) de verlening van de volgende aanverwante diensten waarvoor de contractant geen enkel alleenrecht geniet:

i. koffiepauze, koffiedienst in vergaderzalen en „coffee corners”;

ii. verhuur en onderhoud van koffiezetapparaten en waterfonteinen, levering van dranken in de kantoren van de leden, levering en installatie van bijbehorende verbruiksartikelen zoals waterflessen;

iii. automatische verdelers (automaten met dranken, snoep, broodjes enz.);

iv. bijstand ten gunste van de Rekenkamer via dienstpersoneel (rangkelners, bordenwassers en kok) tijdens de door de Rekenkamer georganiseerde recepties.

De opdracht voor perceel 1 is een gemengde opdracht waarmee de Rekenkamer enerzijds aan de contractant het beheer toevertrouwt van verschillende diensten in het kader van een concessie („onderdeel concessie” in overeenstemming met de prestaties 1, 2 en 4, onder iii)) en anderzijds de voorwaarden worden vastgelegd voor het beheer van de specifieke opdrachten voor de verlening van restaurantdiensten die door de Rekenkamer aan de contractant kunnen worden gegund via aankooporders gedurende de looptijd van de opdracht („onderdeel raamovereenkomst voor diensten”, prestaties 3 en 4, onder i), ii) en iv)).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene begroting van de EU.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kwantitatieve en kwalitatieve controles van restaurantdiensten voor de Europese Rekenkamer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55500000 Kantine- en cateringdiensten
55330000 Cafetariadiensten
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Voornaamste plaats van uitvoering:

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg (Kirchberg), LUXEMBURG.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Rekenkamer is op zoek naar een dienstverlener om haar bij te staan bij haar opdracht inzake controle van de goede uitvoering van de restaurantopdracht (perceel 1).

Onder restaurantdienst wordt het volgende verstaan: het beheer van een bedrijfsrestaurant, het beheer van 2 cafetaria's (K2 en K3) voor snelle restauratie, het beheer van een eetzaal voor de directie (lunches, diners, recepties) voor ceremoniële restaurantdiensten en restaurantdiensten voor evenementen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: algemene begroting van de EU.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

de gegadigden moeten beschikken over de juridische bekwaamheid om de opdracht uit te voeren. Op het gebied van juridische bekwaamheid wordt het volgende vereist:

— De gegadigden moeten zijn gemachtigd voor de uitvoering van de handelsactiviteit die het voorwerp van onderhavige aanbestedingsprocedure vormt.

Hiertoe moeten de gegadigden het bewijs leveren dat de nationale wetgeving hen machtigt om de opdracht uit te voeren (inschrijving in het handels- of beroepsregister, lidmaatschap van een specifieke organisatie, uitdrukkelijke machtiging of inschrijving in het btw-register).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gegadigden moeten over voldoende (financiële) middelen beschikken om de opdracht uit te voeren. Op het gebied van economische en financiële draagkracht wordt het volgende vereist:

— perceel 1 en perceel 2: de gemiddelde totale jaaromzet over de laatste 3 boekjaren van de inschrijver moet minstens gelijk zijn aan tweemaal het geraamde jaarbedrag.

De economische en financiële draagkracht van de gegadigde wordt geëvalueerd op basis van de balansen of de balansuittreksels en resultatenrekeningen van de laatste 3 boekjaren, evenals alle beschikbare kopieën van verslagen van de raad van bestuur en van externe auditoren over deze boekjaren.

Indien de gegadigde om een uitzonderlijke reden die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is de gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn financiële draagkracht aantonen aan de hand van andere middelen die de aanbestedende dienst geschikt acht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

de gegadigden moeten beschikken over voldoende technische en beroepsbekwaamheid om de opdracht uit te voeren. Op het gebied van technische en beroepsbekwaamheid wordt het volgende vereist.

Perceel 1:

a) De gegadigden moeten beschikken over minstens 3 jaar relevante ervaring met de handelsactiviteit die het voorwerp vormt van perceel 1 van onderhavige aanbestedingsprocedure, zoals beschreven in de technische specificaties.

b) De gegadigden moeten een lijst verstrekken van 3 voorbeelden van vergelijkbare opdrachten die in de loop van de laatste 3 jaar zijn uitgevoerd en die elk een omzet vertegenwoordigen voor de gegadigde van minstens 500 000 EUR per jaar/per klant. De restaurantdiensten moeten absoluut bedrijfsrestaurantdiensten, ceremoniële diensten en diensten voor evenementen bevatten.

Elke referentie moet de volgende informatie bevatten:

— de naam van de klant (publiek- of privaatrechtelijk),

— een beknopte beschrijving van de verleende diensten (type diensten, bedrag, datum van uitvoering),

— door de klanten afgegeven verklaringen van goede uitvoering moeten bij elke referentie worden gevoegd.

c) De gegadigden moeten de bekwaamheid en beroepservaring aantonen van de verantwoordelijken voor en verleners van de dienst (1 vestigingsbeheerder, 2 koks en 1 banketbakker), rekening houdend met de vereisten die staan vermeld in punt 3.5.2 (deel B van het bestek). Hiertoe moeten de gegadigden de cv's overleggen van de vestigingsbeheerder, de 2 koks en de banketbakker.

Perceel 2: de gegadigden moeten een lijst verstrekken van 3 referenties op het gebied van kwantitatieve en kwalitatieve controles van bedrijfsrestaurantdiensten waaruit een relevante ervaring van minstens 3 jaar blijkt met de handelsactiviteit die het voorwerp van perceel 2 vormt.

Elke referentie moet de volgende informatie bevatten:

— de naam van de klant (publiek- of privaatrechtelijk),

— een beknopte beschrijving van de verleende diensten (type controles, bedrag, datum),

— door de klanten afgegeven verklaringen van goede uitvoering moeten bij elke referentie worden gevoegd.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/04/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsstukken zijn uitsluitend beschikbaar op de website „Ted-eTendering”. Nadere inlichtingen worden bekendgemaakt op de website Ted-eTendering. Deze website wordt regelmatig bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de gegadigden/inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen worden aangebracht tijdens de looptijd van de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Procurement Service
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/03/2017