Leveringen - 103632-2016

Beknopt weergeven

26/03/2016    S61    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Reading: Machines voor dataprocessing (hardware)

2016/S 061-103632

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Southern Universities Purchasing Consortium
Science and Technology Centre, University of Reading, Earley Gate, Whightknights Road
RG6 6BZ Reading
Verenigd Koninkrijk
E-mail: supc@reading.ac.uk

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.supc.ac.uk

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

30210000, 48824000, 30211100, 48822000, 48821000, 30233141, 30233150, 48825000, 30234000, 30233100, 30233000, 30233140, 48820000, 48782000, 30233180, 48823000

Beschrijving
Machines voor dataprocessing (hardware).
Printerservers.
Supercomputer.
Computerservers.
Netwerkservers.
Redundant Array of Independent Disk (RAID).
Optischeschijfeenheden.
Webservers.
Geheugenmedia.
Geheugeneenheden.
Geheugendragers en lezerapparaten.
Direct toegankelijke geheugeneenheden.
Servers.
Software voor opslagbeheer.
Flashgeheugenopslagmedia.
Bestandsservers.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
26.5.2016 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Engels.