Diensten - 10387-2021

12/01/2021    S7

België-Brussel: Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

2021/S 007-010387

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Environment
Postadres: ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

Referentienummer: ENV/2020/OP/0033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze opdracht is het verlenen van bijstand aan de Europese Commissie bij de uitvoering van het biogeografische proces in het kader van Natura 2000. Deze steun heeft voornamelijk betrekking op de organisatie, voorbereiding en waarborging van een goed verloop van persoonlijke of videoconferentieseminars, vergaderingen en workshops, het actueel houden van stappenplannen op het niveau van de biogeografische regio en het ondersteunen van het onderhoud en de bevordering van webgebaseerde middelen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 895 280.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 02 (Life Op.) Stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Deze oproep is bekendgemaakt in de vooraankondiging met de titel “Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000” alsook een bedrag van 900 000 EUR.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-378303
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2020/837941/SER/ENV.D.3
Benaming:

Bijstand bij het biogeografische proces van Natura 2000

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research
Postadres: Droevendaalsesteeg 3
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6708 PB
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NatureBureau Ltd
Postadres: VotecCentre 2c, Hambridge Lane
Plaats: Newbury
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: RG 14 5TN
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eesti Maaülikool
Postadres: 1 Kreutzwaldi St
Plaats: Tartu
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 51006
Land: Estland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Terra Ecogest S.L.
Postadres: C/Jorge Manrique 1
Plaats: La Navata
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28420
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mãe d’água Consultoria técnica e mares de interesse natural, lda
Postadres: Rua Marcelino Mesquia 11, Loja 4, Escrt. 1
Plaats: Dafundo
NUTS-code: PT PORTUGAL
Postcode: 1495-766
Land: Portugal
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CEEWEB a Biologiai Sokfelesegert
Postadres: Szeher Ut 40
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1021
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 895 280.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/01/2021