Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 105963-2021

02/03/2021    S42

België-Melle: Computerapparatuur

2021/S 042-105963

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Max Saelens
E-mail: aankoop.ict@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402515
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402515
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20IT003-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HARDEWARE DEALER 3

Referentienummer: Fluvius-FLU20IT003-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000 Computerapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het dossier “Hardware Dealer 3” betreft een raamovereenkomst voor de aankopen van ICT-materiaal. Deze aanbesteding wordt onderverdeeld in twee aparte percelen.

1. Perceel 1: voor de kleine hardware zoals headsets, USB-sticks, kabels, modems, enz. is het de bedoeling met een E-Cataloog (incl. SAP – koppeling) te werken i.s.m. met één enkele dealer. Het opzet is om deze frequente aankopen zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder verdere tussenkomst van het aankoopdepartement;

2. Perceel 2: voor grote hardware zoals ruggedized PC’s, handscanners en grotere randapparatuur wordt gewerkt a.d.h.v. minicompetities. Binnen de raamovereenkomst beschikt de aanbesteder over drie dealers of resellers die kunnen deelnemen aan de minicompetitie. A.d.h.v. de minicompetitie kan de grote hardware aangekocht worden tegen de beste marktprijzen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kleine hardware

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 1: voor de kleine hardware zoals headsets, USB-sticks, kabels, modems, enz. is het de bedoeling met een E-Cataloog (incl. SAP – koppeling) te werken i.s.m. met één enkele dealer. Het opzet is om deze frequente aankopen zo vlot mogelijk te laten verlopen zonder verdere tussenkomst van het aankoopdepartement.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dient er een vragenlijst ingevuld te worden conform alle gevraagde inlichtingen in de aankondiging van deze opdracht. Deze vragenlijst kan enkel bekomen worden door een aanvraag via e-mail aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Nathalie Van Cauwenberg.

De kandidatuur dient eveneens vergezeld te zijn van het UEA: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan.

Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in XML- en pdf-formaat.

De kandidaturen dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.

Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 027905200.

De met elektronische middelen opgestelde kandidaturen dienen te worden opgemaakt zoals bepaald in de vragenlijst.

Gelieve alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als één document. Een inschrijver kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.1 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties elektronisch ingediend worden. Deze documenten dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zullen de lastenboeken in het Nederlands ter beschikking worden gesteld.

Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit dient door de gevolmachtigde persoon ondertekend te zijn.

Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen

Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen.

Contactname door de inschrijver of diens onderaannemer(s), in het kader van dit dossier, met andere diensten dan de aankoopdienst van Fluvius, vanaf publicatie van de aankondiging van deze opdracht (AO) tot het finaal contract, kan tevens leiden tot verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grote hardware

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Perceel 2: voor grote hardware zoals ruggedized PC’s, handscanners en grotere randapparatuur wordt gewerkt a.d.h.v. minicompetities. Binnen de raamovereenkomst beschikt de aanbesteder over drie dealers of resellers die kunnen deelnemen aan de minicompetitie. A.d.h.v. de minicompetitie kan de grote hardware aangekocht worden tegen de beste marktprijzen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dient er een vragenlijst ingevuld te worden conform alle gevraagde inlichtingen in de aankondiging van deze opdracht. Deze vragenlijst kan enkel bekomen worden door een aanvraag via e-mail aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Nathalie Van Cauwenberg.

De kandidatuur dient eveneens vergezeld te zijn van het UEA: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan.

Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in XML- en pdf-formaat.

De kandidaturen dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.

Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 027905200.

De met elektronische middelen opgestelde kandidaturen dienen te worden opgemaakt zoals bepaald in de vragenlijst.

Gelieve alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als één document. Een inschrijver kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.1 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties elektronisch ingediend worden. Deze documenten dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zullen de lastenboeken in het Nederlands ter beschikking worden gesteld.

Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit dient door de gevolmachtigde persoon ondertekend te zijn.

Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen

Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen.

Contactname door de inschrijver of diens onderaannemer(s), in het kader van dit dossier, met andere diensten dan de aankoopdienst van Fluvius, vanaf publicatie van de aankondiging van deze opdracht (AO) tot het finaal contract, kan tevens leiden tot verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Volgende selectiecriteria worden gevraagd:

de technische en beroepsbekwaamheid:

1. voor perceel 1 wordt de technische draagkracht aangetoond door het opleveren van twee referenties van soortgelijke opdrachten bij vergelijkbare afnemers – in zijn antwoord moet de inschrijver beschrijven hoe hij de dienstverlening bij de andere afnemers heeft georganiseerd. De opgegeven referentie dient de voldoen aan volgende voorwaarden:

a) dienstverlening a.d.h.v. een E – Cataloog (evt. incl. SAP-Koppeling);

b) omzet: 100 000 EUR/Jaar;

c) attest van goede uitvoering en/of de contactgegevens van de opgegeven referentie zodat de goede uitvoering kan nagegaan worden indien geen attest beschikbaar is;

b) het dient een actieve referentie of een referentie te zijn die van toepassing is op de afgelopen periode van maximaal drie jaar.

2. voor perceel 2 wordt de technische draagkracht aangetoond door het opleveren van twee referenties van soortgelijke opdrachten bij vergelijkbare afnemers – in zijn antwoord moet de inschrijver beschrijven hoe hij de dienstverlening bij de andere afnemers heeft georganiseerd. De opgegeven referentie dient de voldoen aan volgende voorwaarden:

a) omzet: 200.000 EUR/Jaar;

b) attest van goede uitvoering en/of de contactgegevens van de opgegeven referentie zodat de goede uitvoering kan nagegaan worden indien geen attest beschikbaar is;

c) het dient een actieve referentie of een referentie te zijn die van toepassing is op de afgelopen periode van maximaal drie jaar.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2021