Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 105968-2021

02/03/2021    S42

Frankrijk-Lamballe-Armor: Watermeters

2021/S 042-105968

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lamballe Terre & Mer
Postadres: 41 rue Saint-Martin
Plaats: Lamballe-Armor
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor
Postcode: 22400
Land: Frankrijk
E-mail: contact@lamballe-terre-mer.bzh
Telefoon: +33 296505937
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lamballe-terre-mer.bzh
Adres van het kopersprofiel: https://www.megalisbretagne.org
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de compteurs d'eau froide radiorelevés et accessoires

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38421100 Watermeters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 376 557.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38421100 Watermeters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRH01 Côtes-d’Armor

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 202-491530

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/02/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Diehl Metering
Plaats: Saint-Louis
NUTS-code: FRF1 Alsace
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 376 557.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2021