Diensten - 106055-2021

02/03/2021    S42

België-Melle: Installatie van hardware

2021/S 042-106055

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: Melle
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
E-mail: aankoop.ict@fluvius.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402448
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=402448
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU20IT010-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Plotters

Referentienummer: Fluvius-FLU20IT010-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
51611100 Installatie van hardware
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van de opdracht bestaat uit het huren, laten leveren, installeren en onderhouden van plotters met bijhorende scanners en vouwapparaten, alsook voor het voorzien van de nodige verbruiksgoederen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30232100 Printers en plotters
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Fluvius medewerkers hebben nood aan het afdrukken van plannen op grote formaten. Via een plotter

Kunnen ze een groter formaat kiezen dan standaard printers. Bovendien kan sneller afgedrukt worden en

Met een grote nauwkeurigheid zodat alle details goed tot hun recht komen.

Nadat deze plannen geplot zijn, dienen deze in vele gevallen nog automatisch gevouwen te worden, wat

Leidt tot tijdswinst en kunnen deze gemakkelijk worden meegenomen. In een aantal gevallen is er ook de

Nood om bestaande plannen in te scannen.

Hieronder een overzicht van de verschillende interne diensten welke gebruik maken van plotters:

1. studies en aanleg Tekencel:

a) deze maken plots van plannen die gebruikt worden door exploitatie, deze plannen in

kleur worden meegenomen bij uit te voeren werken;

b) als er keuringen dienen te gebeuren van cabines worden van deze cabines zwartwitplots gemaakt;

c) op regelmatige basis komt er een vraag van de gemeenten om de plannen van openbare

verlichting te vernieuwen. Deze zijn in kleur om de verschillende brandregimes te kunnen onderscheiden;

2. studies – Aanleg Back – Office Dossieradministratie:

a) deze drukken de verschillende plannen af om bij in het dossier te steken. Meestal zijn

dit kleurenplots;

3. studies – Aanleg Ontwerp Netten Projectbeheer:

a) hier is er nood aan plots van de ontwerpen om deze te bespreken met de gemeenten;

b) voor vergunningen moeten er plots gemaakt worden, momenteel worden deze nog in

zwart-wit geplot maar naar de toekomst toe zou dit veranderen naar kleur;

4. dienst Exploitatie:

a) deze plotten hun schema’s af.

Er wordt voorgesteld gebruik te maken van verschillende rollen papier met elk een verschillend

papierformaat, zodat tijd en papier gespaard kan worden.

Voor personeelsleden, welke in alle weersomstandigheden plannen dienen te gebruiken, is

waterbestendige inkt noodzakelijk.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twaalf maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. De inschrijver dient aan te tonen dat hij/zij minstens twintig toestellen in zijn/haar beheer heeft. Deze toestellen dienen actief te zijn of zijn van toepassing op de afgelopen periode van maximaal drie jaar;

2. De technische draagkracht wordt aangetoond door het opleveren van twee referenties van soortgelijke opdrachten. In zijn antwoord moet de inschrijver beschrijven hoe hij de dienstverlening bij de andere afnemers heeft georganiseerd (o.a. een transitie indien van toepassing, organisatie van onderhoud en herstellingen, budget van het contract, klant + contactgegevens). Een opgegeven referentie dient de voldoen aan volgende voorwaarden:

a) minstens vijf plotters in beheer op minstens drie verschillende locaties;

b) attest van goede uitvoering en/of de contactgegevens van de referentie zodat we deze goede uitvoering kunnen nagaan in het geval er geen attest voor handen is;

c) het dient een actieve referentie of een referentie te zijn die van toepassing is op de afgelopen periode van maximaal drie jaar.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Dit is een oproep tot kandidatuurstelling.

Om een geldige kandidatuurstelling in te dienen, dient er een vragenlijst ingevuld te worden conform alle gevraagde inlichtingen in de aankondiging van deze opdracht. Deze vragenlijst kan enkel bekomen worden door een aanvraag via e-mail aankoop.ict@fluvius.be ter attentie van Nathalie Van Cauwenberg.

De kandidatuur dient eveneens vergezeld te zijn van het UEA: Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan.

Dankzij het UEA hoeven de inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en dat betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten. De inschrijver dient de ingevulde versie van het UEA (response) over te maken in XML- en pdf-formaat.

De kandidaturen dienen elektronisch te worden overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing.

Voor hulp bij het indienen van uw kandidatuur kan u gebruik maken van de handleiding e-Tendering. Meer informatie kan bekomen worden op de website of via de e-Procurement Helpdesk op het nummer +32 027905200.

De met elektronische middelen opgestelde kandidaturen dienen te worden opgemaakt zoals bepaald in de vragenlijst.

Gelieve alle bijlagen die deel uitmaken van de kandidatuurstelling op te laden als één document. Een inschrijver kan slechts geselecteerd worden indien alle onder III.1 vernoemde documenten overeenkomstig de specificaties elektronisch ingediend worden. Deze documenten dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. Indien uw kandidatuur weerhouden wordt, zullen de lastenboeken in het Nederlands ter beschikking worden gesteld.

Gelieve attent te zijn op de elektronische handtekening, dit dient door de gevolmachtigde persoon ondertekend te zijn.

Voor een toelichting betreffende het indienen van kandidaturen door middel van elektronische middelen kunt u terecht op de informatiesessies die georganiseerd worden door de federale dienst e-procurement. U vindt de data van deze informatiesessies op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen.

Daarnaast werden ook een aantal organisaties geaccrediteerd om (betalende) opleidingen betreffende het gebruik van e-Tendering te geven. U kunt voor de lijst van deze geaccrediteerde organisaties terecht op de website http://www.publicprocurement.be/nl/ondernemingen/opleidingen.

Contactname door de inschrijver of diens onderaannemer(s), in het kader van dit dossier, met andere diensten dan de aankoopdienst van Fluvius, vanaf publicatie van de aankondiging van deze opdracht (AO) tot het finaal contract, kan tevens leiden tot verwerping van de aanvraag tot deelneming van de inschrijver.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2021