Služby - 106398-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

29/03/2014    S63

Luxembursko-Luxemburg: Štatistika o odvetviach špičkových technológií, službách založených na vedomostiach a ľudských zdrojoch v oblasti vedy a technológie

2014/S 063-106398

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Úradný názov: Európska komisia, Eurostat
Poštová adresa: budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: pani Maria Helena Figueira, riaditeľka Riaditeľstva G „Všeobecná podniková štatistika“
E-mail: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600

Internetová adresa (internetové adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: http://ec.europa.eu/eurostat/callsfortenders

Elektronický prístup k informáciám: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

Ďalšie informácie možno získať na adrese:
Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat, Riaditeľstvo G – Všeobecná podniková štatistika, oddelenie G1 – Podniková štatistika – koordinácia a registre; CSB Riaditeľstvo G
Poštová adresa: kancelária BECH B4/305, budova Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: pani Maria-Helena Figueira
E-mail: estat-directorate-g-call-for-tenders@ec.europa.eu
Fax: +352 4301-32600
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na:
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat, oddelenie A.5 (CAD)
Poštová adresa: BECH F2/907, budova Jean Monnet – hlavný vchod, rue Albert Wehrer
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2920
Štát: Luxembursko

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.3)Hlavná činnosť
Iné: štatistika.
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II: Predmet zákazky

II.1)Opis
II.1.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Štatistika o odvetviach špičkových technológií, službách založených na vedomostiach a ľudských zdrojoch v oblasti vedy a technológie.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 10: Prieskum trhu a prieskum verejnej mienky
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Priestory dodávateľa.
Kód NUTS
II.1.3)Informácie o verejnej zákazke, rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme (DPS)
Oznámenie zahŕňa verejnú zákazku
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Štatistika o odvetviach špičkových technológií, službách založených na vedomostiach a ľudských zdrojoch v oblasti vedy a technológie.
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

79330000 Štatistické služby

II.1.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno
II.1.8)Časti
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.9)Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: nie
II.2)Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Rozsah zákazky sa odhaduje približne na 200 osobodní ročne, čo sa rovná približne 600 osobodňom počas maximálneho trvania zákazky (3 roky).
II.2.2)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.3)Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.3)Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie
Trvanie v mesiacoch: 36 (od zadania zákazky)

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
Pozri súťažné podklady na nasledujúcej adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

III.1.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Pozri súťažné podklady na nasledujúcej adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka:
Pozri súťažné podklady na nasledujúcej adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam: nie
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady na nasledujúcej adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

III.2.2)Ekonomická a finančná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Pozri súťažné podklady na nasledujúcej adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Pozri súťažné podklady na nasledujúcej adrese:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

III.2.4)Informácie o vyhradených zákazkách
III.3)Osobitné podmienky pre zákazky na poskytovanie služieb
III.3.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: nie
III.3.2)Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby: áno

Oddiel IV: Postup

IV.1)Druh postupu
IV.1.1)Druh postupu
Otvorená
IV.1.2)Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť
IV.1.3)Zníženie počtu uchádzačov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej

1. Pochopenie. Relatívna váha 15

2. Technický prístup a metodika. Relatívna váha 40

3. Pracovný plán a harmonogram. Relatívna váha 15

4. Opatrenia týkajúce sa riadenia. Relatívna váha 15

5. Opatrenia týkajúce sa kvality. Relatívna váha 15

IV.2.2)Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: nie
IV.3)Administratívne informácie
IV.3.1)Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
ESTAT/G/2014/004.
IV.3.2)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tejto zákazky
nie
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 16.5.2014 - 16:00
Spoplatnená dokumentácia: nie
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
23.5.2014 - 16:00
IV.3.5)Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
IV.3.6)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Ktorýkoľvek úradný jazyk EÚ
IV.3.7)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.3.8)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 3.6.2014 - 10:00

Miesto:

Európska komisia, Eurostat, miestnosť B4/444, budova Joseph Bech, 5, rue Alphonse Weicker, 2721 Luxemburg (Kirchberg), LUXEMBURSKO.

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: áno
Dodatočné informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Predsedovi výboru na otváranie ponúk musí byť predložené písomné splnomocnenie podpísané uchádzačom alebo jeho náležite splnomocneným zástupcom.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.3)Doplňujúce informácie

Priamy elektronický prístup k súťažným podkladom je možný bez predchádzajúcej žiadosti/registrácie na tejto internetovej adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=435

VI.4)Odvolacie konanie
VI.4.1)Orgán zodpovedný za odvolacie konanie

Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxemburg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podanie odvolania
Presné informácie o termínoch na podanie odvolania: Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.
VI.4.3)Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19.3.2014