Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 106969-2018

10/03/2018    S49

Belgicko-Brusel: Medzinárodné asistenčné pracoviská (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastníctva

2018/S 049-106969

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME)
Poštová adresa: Covent Garden 2, Place Rogier 16, Office 12/27
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/EASME
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/easme/en
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3307
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3307
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Medzinárodné asistenčné pracoviská (helpdesk) pre MSP v oblasti duševného vlastníctva

Referenčné číslo: EASME/COSME/2018/002
II.1.2)Hlavný kód CPV
72253100 Pomocné prezenčné služby (nápoveda)
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to:

Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne.

Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii.

Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike.

Všeobecným cieľom medzinárodných asistenčných pracovísk v oblasti duševného vlastníctva je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v Číne, v juhovýchodnej Ázii a v Latinskej Amerike alebo v súvislosti s týmito krajinami/oblasťami. Služby medzinárodných asistenčných pracovísk v oblasti duševného vlastníctva sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť na trhoch pokrytých jednotlivými zmluvami o poskytovaní služieb.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72253000 Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby
79111000 Právne poradenstvo
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom, okrem stretnutí, ktoré sa majú uskutočniť v priestoroch EASME alebo Európskej komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to:

Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne.

Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii.

Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike.

Všeobecným cieľom časti 1 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v Číne – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v Číne alebo v súvislosti s touto krajinou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v Číne sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v kontinentálnej Číne, Hongkongu, Macau alebo na Taiwane.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 200 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Pracovný program COSME na rok 2018. Položka je GRO/SME/18/B/06 – Medzinárodné asistenčné pracoviská pre MSP v oblasti duševného vlastníctva.
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72253000 Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby
79111000 Právne poradenstvo
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom, okrem stretnutí, ktoré sa majú uskutočniť v priestoroch EASME alebo Európskej komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to:

Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne.

Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii.

Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike.

Všeobecným cieľom časti 2 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v juhovýchodnej Ázii alebo v súvislosti s touto oblasťou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v Bruneji, na Filipínach, v Indonézii, Kambodži, Laose, Malajzii, Mjanmarsku, Singapure, Thajsku a vo Vietname.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Pracovný program COSME na rok 2018. Položka je GRO/SME/18/B/06 – Medzinárodné asistenčné pracoviská pre MSP v oblasti duševného vlastníctva.
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
72253000 Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby
79111000 Právne poradenstvo
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Úlohy sa budú vykonávať v priestoroch určených dodávateľom, okrem stretnutí, ktoré sa majú uskutočniť v priestoroch EASME alebo Európskej komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Ide o výzvu na predkladanie ponúk vo forme verejnej súťaže s cieľom uzavrieť 3 zmluvy o poskytovaní služieb. Každá zmluva o poskytovaní služieb bude zahŕňať činnosť medzinárodných asistenčných pracovísk pre duševné vlastníctvo (IP) s ohľadom na určitú geografickú oblasť, a to:

Časť 1: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne.

Časť 2: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v juhovýchodnej Ázii.

Časť 3: asistenčné pracovisko v oblasti práv duševného vlastníctva v Latinskej Amerike.

Všeobecným cieľom časti 3 – asistenčné pracovisko v oblasti duševného vlastníctva v Latinskej Amerike – je prispieť k internacionalizácii MSP v EÚ prostredníctvom poskytnutia odborného poradenstva o tom, ako chrániť a presadiť svoje duševné vlastníctvo v Latinskej Amerike alebo v súvislosti s touto oblasťou. Služby asistenčného pracoviska v oblasti duševného vlastníctva v Latinskej Amerike sa zamerajú na zlepšenie riadenia a ochrany duševného vlastníctva a na zvýšenie informovanosti o tejto téme pre malé a stredné podniky EÚ, ktoré pôsobia alebo majú v úmysle pôsobiť v Argentíne, Bolívii, Brazílii, Čile, Ekvádore, Guatemale, Hondurase, Kolumbii, Kostarike, Mexiku, Nikarague, Paname, Paraguaji, Peru, Salvádore, Uruguaji a vo Venezuele.

Úlohy, ktoré má dodávateľ vykonať, sú podrobnejšie uvedené v špecifikáciách obstarávania v oddiele 1.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Pracovný program COSME na rok 2018. Položka je GRO/SME/18/B/06 – Medzinárodné asistenčné pracoviská pre MSP v oblasti duševného vlastníctva.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 23/04/2018
Miestny čas: 11:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/04/2018
Miestny čas: 10:30
Miesto:

Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, 1210 Brussels, Belgicko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +35 243031
Fax: +35 243032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
28/02/2018