Werken - 107073-2019

07/03/2019    S47    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

België-Gent: Bouwen van meergezinswoningen

2019/S 047-107073

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 037-082567)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Volkshaard cvba - so
VH
Ravensteinstraat 12
Gent
9000
België
Contactpersoon: De heer Hans Heyse
Telefoon: +32 92235045
E-mail: info@volkshaard.be
Fax: +32 92330623
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.volkshaard.be

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gent Morganiet- en Robijnstraat - bouwen van 42 huurappartementen

Referentienummer: 2019024
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45211340
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 037-082567

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Technische en beroepsbekwaamheid
In plaats van:

Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan, met oog op de selectie:

— dezelfde functie: sociale huisvesting (nieuwbouw appartementen),

— bouwkost min. EUR 5 000 000 excl. btw,

— omvang min. 42 woongelegenheden.

Te lezen:

Onder vergelijkbare projecten wordt verstaan, met oog op de selectie:

— dezelfde functie: residentieel gebouw (nieuwbouw appartementen),

— bouwkost min. EUR 5 000 000 excl. btw,

— omvang min. 42 woongelegenheden.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Deze correctie werd ook aangebracht in de opdrachtdocumenten. De aangepaste versie van de selectieleidraad wordt beschikbaar gesteld op elektronische wijze via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/271/ON/2019