Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 107188-2017

23/03/2017    S58

Holandsko-Haag: Právne služby

2017/S 058-107188

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2287
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Právne služby.

Referenčné číslo: 1701/G2/N.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79100000 Právne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom tohto obstarávania je poskytnúť právne služby rozdelené do 5 častí:

časť 1: holandské obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom (rámcová zmluva s 1 dodávateľom);

časť 2: holandské zamestnanecké a pracovné právo vrátane daňového práva, práva v oblasti dôchodkov a príspevkov a práva v oblasti zdravia a bezpečnosti (rámcová zmluva s 1 dodávateľom);

časť 3: právo v oblasti verejného obstarávania EÚ vrátane poradenstva a zastupovania pred Všeobecným súdom (rámcová zmluva s 1 dodávateľom);

časť 4: belgické obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom (rámcová zmluva s 1 dodávateľom);

časť 5: právo v oblasti zamestnanosti a štátnej služby vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom (viacnásobná rámcová zmluva s 3 dodávateľmi – obnovenie súťaže).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 1: Holandské obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Haag, Holandsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 1: Obstarávania Europolu sú vo všeobecnosti upravené právom Únie, ktoré je v prípade potreby doplnené o holandské právo. Haagske súdy majú súdnu právomoc nad spormi vyplývajúcimi z výkladu a/alebo uplatňovania obstarávania. Europol nemá žiadneho interného holandského kvalifikovaného právnika, a preto sa príležitostne požaduje holandské právne poradenstvo v oblasti obchodných právnych záležitostí. Poradenstvo sa môže týkať aj záležitostí súvisiacich s podmienkami udeľovania licencií na softvéry a ich výkladom v rámci holandského práva, ako aj otázok ochrany súkromia a osobných údajov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 60 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné obnovenia, vždy na 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 2: Holandské zamestnanecké a pracovné právo vrátane daňového práva, práva v oblasti dôchodkov a príspevkov a právo v oblasti zdravia a bezpečnosti

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Haag, Holandsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pre časť 2: Europol uplatňuje zdravotné a bezpečnostné normy Holandska. Príležitostne sa vo veciach zamestnaneckého a pracovného práva požaduje holandské právne poradenstvo vrátane práva v oblasti dôchodkov a príspevkov, sociálneho zabezpečenia a daní.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 30 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné obnovenia, vždy na 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 3: Právo v oblasti verejného obstarávania EÚ vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Haag, Holandsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Časť 3: Europol má interné právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. To znamená, že základná práca sa vykoná interne a právne poradenstvo sa bude týkať konkrétnych údajov (napr. kritické vstupné údaje o obhajobách vypracovaných Europolom) a taktického poradenstva, ako aj potenciálnych prekladov do francúzštiny. Právny tím Europolu je potrebné zapojiť a viesť s ním konzultácie počas každého kroku konania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 80 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné obnovenia, vždy na 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Časť 4: Belgické obchodné právo vrátane zmluvného práva, práva v oblasti IKT/duševného vlastníctva, ochrany súkromia a osobných údajov, daňového práva a možného zastupovania pred súdom

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Haag, Holandsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pre časť 4: Europol sa zúčastňuje na medziinštitucionálnych postupoch verejného obstarávania (t. j. výberové konania organizované Komisiou EÚ v záujme inštitúcií a agentúr EÚ). Výsledné zmluvy sa riadia podľa belgického práva a súdnej právomoci Bruselu. Príležitostne potrebuje Europol špecializované poradenstvo v oblasti belgického všeobecného obchodného práva. Poradenstvo sa môže týkať aj záležitostí súvisiacich s podmienkami udeľovania licencií na softvéry a ich výkladom v rámci belgického práva, ako aj otázok ochrany súkromia a osobných údajov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 25 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné obnovenia, vždy na 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Právo v oblasti zamestnanosti a štátnej služby vrátane poradenstva a možného zastupovania pred Všeobecným súdom

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79110000 Právne poradenstvo a zastupovanie
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Haag, Holandsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pre časť 5: Europol zamestnáva štátnych úradníkov v rámci služobného poriadku zamestnancov a podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Europol má interné právne poradenstvo a želá si získať možnosť (nie však povinnosť) požiadať o služby právnickej firmy prostredníctvom rámcovej zmluvy, ktorá môže byť výsledkom tohto obstarávacieho konania. Právny tím Europolu je potrebné zapojiť a viesť s ním konzultácie počas každého kroku konania.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 45 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné obnovenia, vždy na 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 18/04/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 28/04/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Približne do 4 rokov.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Europol môže použiť počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení (pôvodnej) zmluvy rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania [článok 134 písm. e) pravidiel uplatňovania] pre ďalšie zmluvy týkajúce sa služieb podobných službám prideleným subjektu, ktorému bolo pridelené toto obstarávanie tým istým obstarávateľom.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetová adresa: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/03/2017