Diensten - 109022-2019

07/03/2019    S47    Diensten - Concessie voor diensten - Procedure voor de gunning van een concessie 

Spanje-Madrid: Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel

2019/S 047-109022

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Aena, S. M. E., S. A.
Nationaal identificatienummer: A86212420
Postadres: C/ Peonías, 12
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28042
Land: Spanje
Contactpersoon: Ángeles Poyato Medina
E-mail: apoyato@aena.es
Telefoon: +34 671728325
Fax: +34 913211575

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aena.es

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Cesión de dos (2) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/009/19

Referentienummer: C/PMI/009/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55000000 Diensten voor hotel, restaurant en detailhandel
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Cesión de dos (2) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/009/19.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 20 702 084.50 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Deze concessieovereenkomst is verdeeld in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532 Mallorca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cesión de dos (2) locales para la actividad de restauración, en el Aeropuerto de Palma de Mallorca; C/PMI/009/19.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 702 084.50 EUR
II.2.7)Looptijd van de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 126
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Se procede a publicar en la página web de Aena, S. M. E., S. A., el pliego de licitación.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:30
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plaats: Madrid
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/03/2019