Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

Er zijn momenteel enkele bugs, waardoor de e-formulieren niet altijd goed worden weergegeven. Wij proberen het probleem snel op te lossen. Tot die tijd kunt u voor meer informatie en tips terecht op onze speciale pagina.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 109778-2020

Submission deadline has been amended by:  290801-2020
06/03/2020    S47

Luxemburg-Luxemburg: Mobiele communicatie

2020/S 047-109778

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Service des appels d'offres et contrats
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eca.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6057
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mobiele communicatie

Referentienummer: AO 713
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64212000 Mobieletelefoondiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze oproep tot inschrijvingen beoogt de gunning van een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot mobiele telefonie en voor levering van bijbehorende uitrusting Er moet minstens de volgende diensten inzake mobiele communicatie worden verleend: spraakcommunicatie, datacommunicatie, tekstberichten (sms).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64210000 Telefoon- en datatransmissiediensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Hof vereist hoogwaardige diensten inzake mobiele communicatie. Er moet minstens de volgende diensten inzake mobiele communicatie worden verleend: spraakcommunicatie, datacommunicatie, tekstberichten (sms).

Mobiele communicatie moet mogelijk zijn in Luxemburg, in alle lidstaten van de Europese Unie en in vrijwel elk stedelijk gebied van de wereld.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2020
Einde: 30/06/2024
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Algemene begroting van de Europese Unie

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijvers die zich in een van de situaties bevinden zoals vermeld in artikel 136 en 141 van het Financieel Reglement, worden uitgesloten van deelname aan deze openbare oproep tot inschrijving, en de opdracht wordt niet aan hen gegund.

Inschrijvers moeten wettelijk in staat zijn om de dienstenovereenkomst waarvoor zij een aanvraag indienen uit te voeren. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt. De volgende documenten met betrekking tot de juridische capaciteit worden gevraagd van de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:

a) bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister volgens de voorwaarden van de wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd;

b) een duidelijke kopie van de aankondiging van benoeming van de persoon/personen die gevolmachtigd is/zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in het aangaan van opdrachten, indien deze niet bij het bovengenoemde document was gevoegd.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijvers moeten over de nodige economische en financiële draagkracht beschikken om de raamovereenkomst uit te voeren in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, rekening houdend met de waarde en omvang ervan. Indien de Rekenkamer op basis van de door de inschrijver verstrekte informatie twijfels heeft over de economische en financiële draagkracht van de inschrijver of indien deze duidelijk onvoldoende zijn voor de uitvoering van de opdracht, kan de inschrijving worden geweigerd zonder dat de inschrijver aanspraak op enige financiële vergoeding kan maken. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3 bij de uitnodiging tot inschrijven - formulier 5), naar behoren gedateerd en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet door de inschrijver worden verstrekt. De volgende documenten met betrekking tot de economische en financiële draagkracht worden gevraagd aan de inschrijvers aan wie de gunning van de opdracht zou kunnen worden voorgesteld:

— financiële overzichten of uittreksels daarvan voor een periode die gelijk is aan minstens de laatste 2 volledige boekjaren;

— een verklaring betreffende de specifieke jaaromzet met betrekking tot de diensten die onder onderhavige oproep tot inschrijving vallen voor elk van de laatste 2 volledige boekjaren.

Eventuele minimumeisen:

Ondernemers moeten voor elk van de laatste 2 volledige boekjaren beschikken over een minimale jaaromzet betreffende de diensten die onder onderhavige oproep tot inschrijving vallen van minstens of gelijkwaardig aan 400 000 EUR.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijvers moeten over de nodige vakbekwaamheid en vakkundigheid beschikken om de raamovereenkomst uit te voeren in overeenstemming met de contractuele voorwaarden, rekening houdend met de waarde en omvang ervan. Een verklaring op erewoord met betrekking tot de uitsluitings- en selectiecriteria (bijlage 3, formulier 5 bij de uitnodiging tot inschrijving), naar behoren gedateerde en ondertekend door een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de inschrijver moet samen met de inschrijving worden verstrekt.

De vakbekwaamheid en vakkundigheid worden beoordeeld op basis van de voor de vereiste diensten relevante deskundigheid van de inschrijver. De volgende documenten met betrekking tot de technische bekwaamheid en vakkundigheid moeten bij de inschrijving worden verstrekt:

— document waaruit blijkt dat het bedrijf bevoegd is om diensten inzake mobiele telefonie te verlenen in minstens een van de EU-lidstaten,

— bewijs van minstens 3 referenties (opdrachten) van de meest relevante klanten tijdens de laatste 3 jaar,

Eventuele minimumeisen:

— De inschrijver moet gemachtigd zijn om diensten inzake mobiele telefonie te verlenen in minstens een van de EU-lidstaten. Vóór aanvang van de dienstverlening moet de inschrijver gemachtigd zijn om diensten inzake mobiele telefonie in Luxemburg te kunnen verlenen.

— De inschrijver moet in de laatste 3 jaar minstens 3 soortgelijke opdrachten in het kader van deze oproep tot inschrijving hebben uitgevoerd. Als bewijs van ervaring moet hij 3 referenties (opdrachten) overleggen van de meest relevante klanten in de laatste 3 jaar.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/04/2020
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg, L-1615 LUXEMBURG.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 2 dagen van tevoren de volledige naam en nationaliteit van de vertegenwoordigers verstrekken via: eca-procurement.service@eca.europa.eu

De vertegenwoordigers moeten de bevestiging van de inschrijving die wordt gegenereerd bij hun elektronische indiening overleggen en een aanwezigheidslijst ondertekenen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Het feit dat inschrijvers een inschrijving indienen, geeft hun niet het recht op gunning van de opdracht of op een vergoeding van de gemaakte kosten.

Alle nadere inlichtingen, met inbegrip van bovengenoemde informatie, zullen enkel op de website voor e-tendering ter beschikking worden gesteld. Inschrijvers wordt dan ook ten zeerste aangeraden deze website regelmatig te raadplegen aangezien nadere inlichtingen op elk moment tot de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen kunnen worden toegevoegd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager over het al dan niet selecteren van zijn inschrijving, of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld, kan een beroep ingesteld worden bij het Gerecht van de Europese Unie. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Europese Rekenkamer, Service desappels d'offres et contrats
Postadres: 12, rue Alcide De Gasperi
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46955
Internetadres: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/02/2020